Gun­nar fi­ra­de med konsert i kyr­kan

Hallands Nyheter - - Varberg - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

När kör­pro­fi­len Gun­nar Tör­nqvist fi­ra­de 60 år blev det na­tur­ligt att gö­ra det med en öns­ke­kon­sert i kyr­kan. Det blev allt­i­från kän­da psal­mer till mo­der­na sång­er.

Det var full­satt bland bän­kar­na i Var­bergs kyr­ka un­der lör­dags­ef­ter­mid­da­gen när öns­ke­kon­ser­ten ”Du är ald­rig en­sam” fram­för­des med Var­bergs kam­mar­kör i och med kör­med­lem­men Gun­nar Törn­kvists 60-års­fi­ran­de. I stäl­let för pre­sen­ter om­bads gäs­ter­na sän­da in ett bi­drag till Lä­ka­re ut­an grän­ser. Näs­tan 400 be­sö­ka­re kom på kon­ser­ten. Kerstin Aro­ni­us var kyr­ko­värd un­der da­gen och var glad att se så myc­ket be­sö­ka­re. Hon me­nar att in­tres­set för kyr­kans ak­ti­vi­te­ter har ökat på sisto­ne.

– Oj, vil­ken fan­tas­tisk konsert. Det är fint att se att män­ni­skor hit­tar till­ba­ka hit, här finns trygg­het. Tron är ko­los­salt vik­tig, sä­ger Kerstin Aro­ni­us.

För den som är in­tres­se­rad av Var­bergs körliv och kyr­ko­mu­sik är Gun­nar Tör­nqvist ett känt namn. Som med­lem i Var­bergs kam­mar­kör har han va­rit med och ar­ran­ge­rat många kon­ser­ter och eve­ne­mang, nu se­nast Blan­ka Var­berg Cho­ir Fes­ti­val.

HAN HAR EN bak­grund som lä­ra­re och har dri­vit bok­för­la­get Ar­gu­ment som har gett ut myc­ket läro­me­del och and­lig lit­te­ra­tur. I dag ar­be­tar han som fö­re­lä­sa­re och coach.

Da­gens konsert blev ett va­ri­e­rat pro­gram med styc­ken från oli­ka ti­der och epo­ker. Det blev fu­gor av Bach, vi­sor och mer mo­dern po­pu­lär­mu­sik på te­mat en­sam­het, och vik­ten av att fin­nas till för varand­ra. Or­ga­nis­ten Jo­han­nes Land­gren fram­för­de en sug­gestiv or­ge­lim­pro­vi­sa­tion, och gjor­de ett fram­fö­ran­de av den tjec­kis­ke 1900-tal­ston­sät­ta­ren Petr Ebens mys­tis­ka verk ”Ok­na” med trum­pe­ta­ren Paul Spjuth. Gun­nar sjöng själv Mau­ro Scoc­cos po­wer­bal­lad ”Du är ald­rig en­sam” och fick en häls­ning från bro­dern Hen­rik, som fram­för­de Mikael Wi­e­hes ”Den jag kun­de va”. Kö­ren sjöng vi­sor och klas­sisk kyr­ko­mu­sik, och publi­ken fick del­ta i psalm 217.

– DET HAR VA­RIT ETT väl­digt fint pro­gram idag. Jag kän­ner mig lyck­lig, kon­sta­te­rar Gun­nar Törnkvist, som är märk­bart rörd över det sto­ra an­ta­let be­sö­ka­re och all mu­sik.

Ef­ter kon­ser­ten fort­sat­te fi­ran­de med ban­kett i Var­bergs stads­ho­tell med smör­gå­står­ta och dryck för al­la som var in­tres­se­ra­de.

”Det har va­rit ett väl­digt fint pro­gram i dag. Jag kän­ner mig lyck­lig.”

GUN­NAR TÖRNKVIST

Bild: LUDVIG KÖHLER

KÖRMUSIK. Det blev ett va­ri­e­rat pro­gram med allt­i­från fu­gor till mo­der­na bal­la­der un­der lör­da­gens öns­ke­kon­sert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.