In­te ak­tu­ellt åter­in­fö­ra vård­bi­trä­den

HAL­LAND: ”VI SER ING­ET BE­HOV AV DET”

Hallands Nyheter - - Nyheter - SARA ÖS­TER so@hn.se

Per­so­nal­bris­ten in­om sjuk­vår­den gör att allt fler sjuk­hus åter­in­för yr­kes­rol­len vård­bi­trä­den, där­ibland Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hus i Gö­te­borg. Men det görs in­te i Hal­land.

– Vi ser ing­et be­hov av det, sä­ger Le­na Jo­hans­son, bi­trä­dan­de sjuk­hus­chef Hal­lands sjuk­hus.

I sam­band med den eko­no­mis­ka kri­sen i bör­jan på 1990-ta­let för­svann yr­kes­rol­len vård­bi­trä­den på sjuk­hu­sen i Gö­te­borg. Yr­kes­grup­pen har hel­ler in­te fun­nits i Hal­land på ett tag, och här pla­ne­ras in­te att åter­in­fö­ra rol­len.

– För­ra året bör­ja­de vi ar­be­ta med nå­got som kal­las vård­nä­ra ser­vice. Per­so­na­len som job­bar in­om det ska un­der­lät­ta för bå­de un­der­skö­ters­kor och sjuk­skö­ters­kor så de får mer tid till pa­ti­en­ter­na på av­del­ning­ar­na, sä­ger Le­na Jo­hans­son, bi­trä­dan­de sjuk­hus­chef i Hal­land.

PER­SO­NAL SOM INGÅR in­om vård­nä­ra ser­vice är dels från bör­jan städ­per­so­nal, men som har fått fler och om­väx­lan­de ar­bets­upp­gif­ter. Ut­ö­ver att de stä­dar av­del­ning­ar­na har de ock­så hand om lo­gisti­ken kring mat, tvätt, för­råd, post med me­ra. Det­ta ska re­sul­te­ra i att vård­per­so­nal får mer tid till pa­ti­en­ter­na.

– Man kan sä­ga att de ska ta hand om ser­vicen på av­del­ning­ar­na. Och vård­per­so­na­len tar hand om pa­ti­en­ter­na på av­del­ning­ar­na, sä­ger Le­na Pe­ters­son, verk­sam­hets­ut­veck­la­re, och som an­sva­rar för ut­fö­ran­det och per­so­na­len in­om vård­nä­ra ser­vice.

Skill­na­den mel­lan vård­bi­trä­den och vård­nä­ra ser­vice är att som vård­bi­trä­de kan man ut­ö­ver att ta hand om lo­gistik och ser­vice på av­del­ning­ar­na även ta hand om pa­ti­en­ter­na till en viss grad, vil­ket vård­nä­ra ser­vice in­te gör. De har ing­en kon­takt med pa­ti­en­ter­na i vårdsi­tu­a­tio­ner, det­ta en­ligt Le­na Pe­ters­son.

– Ef­ter att vi har bör­jat job­ba en­ligt det här ar­bets­sät­tet är vård­per­so­na­len gla­da över att slip­pa tän­ka på lo­gisti­ken och ser­vicen kring av­del­ning­ar­na. Nu kan de fo­ku­se­ra på pa­ti­en­ter­na myc­ket mer. Vil­ket är bra då vå­ra pa­ti­en­ter är de vik­ti­gas­te så klart, sä­ger Le­na Pe­ters­son.

Se­dan vå­ren 2016 har 70 tjäns­ter bli­vit till­sat­ta in­om vård­nä­ra ser­vice på de hal­länds­ka sjuk­hu­sen.

– Vi har in­te an­ställt 70 nya per­so­ner, ut­an de fles­ta är från bör­jan städ­per­so­nal som re­dan fanns, se­dan har de till­kom­mit någ­ra nya ansikten, sä­ger Le­na Pe­ters­son.

Blir städ­ning­en li­dan­de på grund av att städ­per­so­na­len har fått mer upp­gif­ter de ska hin­na med på en dag?

– Nej tvärtom. In­nan ha­de de fle­ra stäl­len de skul­le ta hand om. Men nu är de cir­ka två till tre per­so­ner som är pla­ce­ra­de på en och sam­ma av­del­ning un­der da­gen, vil­ket un­der­lät­tar och de hin­ner med de oli­ka ar­bets­upp­gif­ter­na över da­gen till­sam­mans, sä­ger Le­na Pe­ters­son.

Hur tyc­ker per­so­na­len in­om vård­nä­ra ser­vice att det fun­ge­rar ef­ter att ha fått fler ar­bets­upp­gif­ter?

– Det är klart att det är en om­ställ­ning för per­so­na­len. Men jag tyc­ker de fles­ta ver­kar po­si­ti­va över att få kän­na mer an­svar och ha ro­te­ran­de upp­gif­ter. Men sen är det någ­ra som kanske in­te tyc­ker det är fullt li­ka po­si­tivt så­här i bör­jan, sä­ger Le­na Pe­ters­son.

FACK­FÖR­E­NING­EN KOM­MU­NAL ger

sin syn på ar­bets­sät­tet:

– Per­so­na­len in­om vård­nä­ra ser­vice ska hin­na med många ar­bets­upp­gif­ter. Vis­sa upp­gif­ter kan drö­ja läng­re än vad man tänkt och ef­tersom den sis­ta upp­gif­ten är att stä­da av­del­ning­en in­nan de går hem – kan det bli li­dan­de, sä­ger Char­lot­te Karls­son, ord­fö­ran­de vid Kom­mu­nal och tilläg­ger:

– Städ­ning­en på ett sjuk­hus är oer­hört vik­tig. Bor­de vård­bi­trä­den åter­in­fö­ras på Hal­lands sjuk­hus?

– Ja, som på me­di­ci­nav­del­ning­en där det är hög be­last­ning. Där bör det fin­nas mer per­so­nal som kan ta hand och pa­ti­en­ter, per­so­nal med vård­ut­bild­ning. Per­so­na­len in­om vård­nä­ra ser­vice gör ett fan­tas­tiskt jobb, men ef­tersom de in­te har nå­gon vård­kon­takt med pa­ti­en­ter så bor­de de fin­nas fler som har det, sä­ger Char­lot­te Karls­son.

Bild: MA­TIL­DA CARLSTRÖM

LED­NING. Le­na Jo­hans­son, bi­trä­dan­de sjuk­hus­chef Hal­lands sjuk­hus, tyc­ker in­te det finns ett be­hov av att åter­in­fö­ra vård­bi­trä­den på Hal­lands sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.