Fak­ta: Så fun­ge­rar vård­nä­ra ser­vice

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Ar­bets­sät­tet in­för­des på Hal­lands sjuk­hus vå­ren 2016.

* Det finns 70 tjäns­ter som är till­sat­ta in­om vård­nä­ra ser­vice på de hal­länds­ka sjuk­hu­sen.

* Per­so­nal som job­bar in­om vård­nä­ra ser­vice är från bör­jan dels städ­per­so­nal, men som nu har fler och om­väx­lan­de ar­bets­upp­gif­ter. De ska ta hand om lo­gistik, ser­vice och städ­ning på av­del­ning­ar­na.

* Skill­na­den mel­lan att till­hö­ra yr­kes­grup­pen vård­bi­trä­de och vård­nä­ra ser­vice är att som vård­bi­trä­de kan man ut­ö­ver att ta hand om ser­vicen på av­del­ning­ar­na även ta hand om pa­ti­en­ter­na till en viss grad. Vil­ket vård­nä­ra ser­vice in­te gör. De har ing­en kon­takt med pa­ti­en­ter­na.

* Ge­nom vård­nä­ra ser­vice får un­der­skö­ters­kor­na mer tid åt pa­ti­en­ter­na på sjuk­hu­sen, en­ligt Le­na Jo­hans­son, bi­trä­dan­de sjuk­hus­chef i Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.