Gju­te­ri­et Cross­fit re­ser sig ur as­kan

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

Bran­den som i vå­ras total­för­stör­de gam­la Gju­te­ri­et drab­ba­de bland an­nat det po­pu­lä­ra cross­fit-gym­met. Men ägar­na hit­ta­de snabbt nya lo­ka­ler som nu i hel­gen kun­de in­vi­gas.

– De förs­ta vec­kor­na var vi rätt säk­ra på att vi ald­rig skul­le få igång det igen, be­rät­tar Jör­gen Karl­son, en av de­lä­gar­na.

MEN EF­TER MYC­KET stöd och en­ga­ge­mang från bå­de coacher och med­lem­mar så fick ägar­na kraft att kö­ra igång igen. De nya lo­ka­ler­na lig­ger nu­me­ra på Åka­re­vä­gen och i hel­gen klipp­tes ban­den till en stor ap­plåd från med­lem­mar som sam­lats på plats.

– Vi tän­ker in­te flyt­ta till­ba­ka, vi trivs så bra här, sä­ger Jör­gen Karls­son.

– Pre­cis ef­ter bran­den så kom vi till lo­ka­ler­na och så stod ett gäng med­lem­mar där. En av dem ha­de gjort en fin sta­ty åt oss. Då stod jag och Ger­ry och höll om varand­ra och stor­tjöt.

STATYN HA­DE GJORTS av en gam­mal kett­le­bell­ku­la och fö­re­ställ­de en få­gel Fe­nix. Få­geln är nu­me­ra gym­mets nya log­ga.

– En­ligt sä­gen så re­ser den sig ur as­kan. Få­geln re­ser sig och vå­ra med­lem­mar får ett nytt stäl­le att trä­na på, sä­ger Jör­gen Karls­son.

Bild: CAROLIN GADALLAH

INVIGNING. Höga ap­plå­der eka­de i lo­ka­ler­na när ban­den klipp­tes i Gju­te­ri­et cross­fits nya lo­ka­ler i lör­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.