Ny flyk­ting­våg till Spa­ni­en sjö­vä­gen

FN var­nar – lan­det är in­te re­do att ta emot så många

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Allt fler flyk­ting­ar och mi­gran­ter för­sö­ker ta sig sjö­vä­gen till Spa­ni­en via Ma­roc­ko. Hit­tills i år har näs­tan tre gång­er så många som i fjol gjort den far­li­ga re­san.

FN:S flyk­ting­or­gan UNHCR var­nar för att Spa­ni­en in­te är för­be­rett för att ta emot dem.

Hit­tills i år har runt 8 700 mi­gran­ter ta­git sig sjö­vä­gen till Spa­ni­en, en­ligt UNHCR. Det är fler än un­der he­la för­ra året och be­tyd­ligt fler än vad lan­det har ta­git emot de se­nas­te åren. Ök­ning­en har fram­för allt skett un­der som­ma­ren.

Den spans­ka kust­be­vak­ning­en har fle­ra gång­er fått ryc­ka ut och räd­da mi­gran­ter i kap­sej­sa­de bå­tar. Uppe­mot 120 per­so­ner har mist li­vet på vägen mot den spans­ka syd­kus­ten.

– Vi ser att siff­ror­na ökar och mi­na kol­le­gor i Spa­ni­en no­te­rar att det kom­mer att va­ra väl­digt svårt för Spa­ni­en att ta emot fler än vad man gör i nu­lä­get. Det be­hövs sto­ra in­sat­ser för att stär­ka sy­ste­met och säk­ra mot­ta­gan­det, så att al­la per­so­ner får sö­ka asyl och får till­gång till en rätts­sä­ker pro­cess, sä­ger Caroline Bach, ta­les­per­son på UNHCR Nor­deu­ro­pa.

Jäm­fört med de många mi­gran­ter som kom­mer till Ita­li­en är det fort­fa­ran­de be­tyd­ligt fär­re som tar sig till Spa­ni­en. Men det spans­ka mot­tag­nings­sy­ste­met dras med bris­ter, vil­ket män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Hu­man Rights Watch ny­li­gen kri­ti­se­ra­de ef­ter be­sök på po­lis­sta­tio­ner och mot­tag­ningscen­ter på den spans­ka solkus­ten.

HRW kri­ti­se­rar bland an­nat att den spans­ka po­li­sen lå­ser in båt­flyk­ting­ar­na i upp till 72 tim­mar in­nan de flyt­tas till mot­tag­ningscen­ter, vil­ket även kan gäl­la barn. I rap­por­ten be­rät­tas om cel­ler ut­an dags­ljus, med tun­na madras­ser på gol­vet, ut­an to­a­lett. HRW kri­ti­se­rar ock­så att in­for­ma­tio­nen om rät­ten att sö­ka asyl är då­lig och att in­ter­vju­er och mö­ten med ad­vo­ka­ter of­ta sker i grupp, in­te in­di­vi­du­ellt.

Det sto­ra fler­ta­let flyk­ting­ar som kom­mer till Eu­ro­pa tar sig dock via Li­by­en till Ita­li­en. Hit­tills i år har mer än 95 000 kom­mit den vägen. I som­mar har det dock skett en kraf­tig minsk­ning. I ju­li kom ba­ra hälf­ten så många som i ju­ni, och det är ock­så en hal­ve­ring jäm­fört med för ett år se­dan.

Fle­ra hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner, lik­som Fn-or­ga­ni­sa­tio­nen IOM, ser den allt far­li­ga­re si­tu­a­tio­nen i Li­by­en som en or­sak till att fler för­sö­ker ta den väst­li­ga rut­ten.

–Vi an­tar att en del av för­änd­ring­en be­ror på att rut­ten till Spa­ni­en an­ses va­ra sä­ker upp till kus­ten ge­nom Ma­roc­ko, sä­ger IOM:S ta­les­per­son Jo­el Mill­man till ny­hets­by­rån AFP.

– Det är möj­ligt att Spa­ni­en kom­mer att slå Gre­kland i år. I så fall är det en stor för­änd­ring.

Fram till mars i fjol, då EU och Tur­ki­et ena­des om ett flyk­tingav­tal, var Gre­kland in­körspor­ten till Eu­ro­pa för de fles­ta mi­gran­ter­na.

Ma­ria Da­vids­son/tt

Det be­hövs sto­ra in­sat­ser för att stär­ka sy­ste­met och säk­ra mot­ta­gan­det. ■ CAROLINE BACH, ta­les­per­son för FN:S flyk­ting­or­gan UNHCR

i Nor­deu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.