Trump svä­var på må­let om hö­gerex­tre­ma

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ef­ter den död­li­ga bi­l­at­tac­ken mot an­ti­ra­sis­ter i ame­ri­kans­ka Char­lot­tesvil­le i lör­dags för­döm­de Do­nald Trump ”våld från många si­dor”.

Nu får pre­si­den­ten kri­tik från de eg­na le­den för att re­la­ti­vi­se­ra hö­gerex­tre­mis­men.

Lör­da­gens at­tack i Char­lot­tesvil­le i Vir­gi­nia, som följ­de på en hö­gerex­trem de­mon­stra­tion i sta­den, var på al­las läp­par när Trump kort där­ef­ter höll press­kon­fe­rens på sin pri­va­ta golf­klubb i New Jer­sey. Men i stäl­let för att för­dö­ma at­tac­ken tyck­tes pre­si­den­ten ut­må­la hö­gerex­tre­mis­ter och an­ti­ra­sis­ter som li­ka go­da kål­su­pa­re.

–Vi för­dö­mer i star­kast möj­li­ga or­da­lag den­na flag­ran­ta upp­vis­ning av hat, in­to­le­rans och våld från många si­dor, sa­de Trump in­nan han läm­na­de rum­met ut­an att be­sva­ra re­port­rar­nas frå­gor.

Ut­ta­lan­det fick snabbt kri­tik från de eg­na le­den. ”Herr pre­si­dent – vi mås­te kal­la onds­ka vid dess rät­ta namn. Det­ta var vit makt-ak­ti­vis­ter och in­hemsk ter­ro­rism”, skri­ver den re­pu­bli­kans­ke Co­lo­ra­do­se­na­torn Co­ry Gard­ner på Twit­ter. Även re­pu­bli­ka­ner­na i Vir­gi­ni­as del­stats­par­la­ment be­näm­ner det in­träf­fa­de ter­ro­rism. Se­na­to­rer­na Ted Cruz och Mar­co Ru­bio stäm­de in i kri­ti­ken. South Ca­ro­li­na-se­na­torn Lind­say Gra­ham ef­ter­lys­te ökad tyd­lig­het.

Vi­ta hu­set för­sök­te i går avvär­ja kri­ti­ken.

En ta­les­per­son för­tyd­li­ga­de att pre­si­den­ten för­dö­mer hö­gerex­tre­mis­ter­na.

Men ut­ta­lan­det und­vek kärn­frå­gan – på­stå­en­det att Trump in­te väl­jer si­da mel­lan or­ga­ni­se­rad främ­lings­fi­ent­lig­het och an­ti­ra­sism.

– Pre­si­den­ten sa­de väl­digt tyd­ligt i sitt ut­ta­lan­de i går att han för­dö­mer al­la for­mer av våld, in­to­le­rans och hat. Själv­klart in­klu­de­rar det vit makt-anhängare, KKK och ny­na­zis­ter och al­la and­ra ex­tre­mist­grup­per, sa­de ta­les­per­so­nen en­ligt ny­hets­by­rån AFP. Ivar An­der­sen/tt

FO­TO: PABLO MAR­TI­NEZ MON­SI­VAIS/AP

Do­nald Trump läm­nar press­kon­fe­ren­sen – ut­an att be­sva­ra jour­na­lis­ter­nas frå­gor om bi­l­at­tac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.