Skjut­ning i för­e­nings­lo­kal

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Två män har livs­ho­tan­de skador ef­ter en skott­loss­ning i en för­e­nings­lo­kal i Mal­mö, och en är lind­rigt ska­dad. Bak­grun­den till skott­loss­ning­en ska ha va­rit ett bråk med en oin­bju­den gäst, upp­ger ett vitt­ne för DN. Ing­en per­son ha­de i går gri­pits. Hän­del­sen ska ha skett vid 6-ti­den i går mor­se. Mel­lan 70 och 100 per­so­ner tog sig ut ur lo­ka­len, där nå­gon typ av till­ställ­ning på­gick, ef­ter skott­loss­ning­en. När po­li­sen kom dit ska si­tu­a­tio­nen ha va­rit ka­osar­tad och po­li­sen fick flyt­ta på ska­da­de för att am­bu­lans­per­so­nal skul­le kun­na hjäl­pa dem, en­ligt Syd­svens­kan. (TT)

FO­TO: JO­HAN NILS­SON/TT

Po­lis och av­spärr­ning­ar ut­an­för För­e­ning­ar­nas hus på Ystad­vä­gen i Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.