Stödak­tio­ner runt om i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

ASYLPOLITIK. I fle­ra stä­der ord­nas ak­tio­ner till stöd för de sitt­strej­kan­de på Med­bor­gar­plat­sen i Stock­holm. De­mon­stran­ter­na krä­ver ett stopp för ut­vis­ning­ar­na till Af­gha­nis­tan.

Un­der hel­gen sitt­strej­ka­de 30 per­so­ner ut­an­för stads­hu­set i Mal­mö.

Lik­nan­de stödak­tio­ner har ge­nom­förts i Gö­te­borg, Lin­kö­ping, Jön­kö­ping och Lu­leå.

Se­dan en vec­ka till­ba­ka ma­ni­fe­ste­rar nät­ver­ket Ung i Sve­ri­ge i Stock­holm. Pro­tes­ten in­led­des på Mynt­tor­get, men flyt­ta­des till Med­bor­gar­plat­sen se­dan de­mon­stran­ter­na at­tac­ke­rats av hö­gerex­tre­mis­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.