Gra­tis­re­sor ska loc­ka unga

Kyr­kan tap­par med­lem­mar och fär­re kon­fir­me­rar sig – nu er­bjuds lä­ger ut­om­lands

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I takt med att Svens­ka Kyr­kan tap­par med­lem­mar seg­lar kon­fir­ma­tio­nen upp som allt vik­ti­ga­re för att loc­ka de unga.

Fler och läng­re lä­ger, gär­na till Ita­li­en, Spa­ni­en el­ler USA står högt på för­sam­ling­ar­nas lis­tor – och of­ta helt gra­tis.

– Vi når fler ung­do­mar som an­nars in­te ha­de kun­nat åka av eko­no­mis­ka skäl, sä­ger Linn Wi­es­ser på Skarpnäcks för­sam­ling i Stock­holm.

Pre­cis som an­ta­let med­lem­mar har ra­sat sta­digt, så har även an­ta­let och an­de­len kon­fir­man­der mins­kat. Den ut­veck­ling­en har fått kyr­kan på föt­ter­na. För även om ing­en av kyr­ko­re­pre­sen­tan­ter­na TT ta­lat med vill ta or­det mark­nads­fö­ring i sin mun så är det tyd­ligt att barn- och ung­doms­sats­ning­ar lyfts fram.

– Det kom­mer väl­digt högt i för­sam­lings­ar­be­tet, sä­ger Pe­ter Ek­man, hand­läg­ga­re för barn och unga i Svens­ka Kyr­kan.

Lyc­ka­de kon­fir­ma­tions­lä­ger ger bra ef­fekt, det får en del ung­do­mar att stan­na kvar i kyr­kan.

– Det är in­te hu­vud­syf­tet, men blir en kon­se­kvens av det. Men jag tror fak­tiskt in­te att man kal­ky­le­rar på det sät­tet att det är nå­gon slags med­lemsvärv­ning, nå­gon ut­ta­lad stra­te­gi, sä­ger Pe­ter Ek­man.

In­för hös­ten är det dags att even­tu­ellt an­mä­la sig till näs­ta vår- el­ler som­mar­lä­ger. När det vid den här ti­den i fjol damp ner i brev­lå­dan en in­bju­dan om ett gra­tis kon­fir­mand­lä­ger till Rom tve­ka­de in­te kom­pi­sar­na Li­na Svens­son och Mol­ly Ax­els­son Claes­son.

– Vi ha­de nog kon­fir­me­rat oss i al­la fall, vi ha­de pra­tat li­te om det, men det loc­kar ju li­te extra med en Rom­re­sa, sä­ger Li­na Svens­son.

In­nan re­san var det någ­ra träf­far på hem­ma­plan.

– Det var jät­te­kul, in­te så som man trod­de. Många tror att det ba­ra hand­lar om bi­beln, men så är det in­te, man um­gås och pra­tar om allt möj­ligt, sä­ger Mol­ly Ax­els­son Claes­son.

Svens­ka Kyr­kan er­bju­der se­dan någ­ra år till­ba­ka, i en­lig­het med stra­te­gin, fler och läng­re kon­fir­ma­tions­lä­ger. Det vi­sar ock­så kyr­kans sta­tistik.

– Det är en vik­tig del, att få le­va till­sam­mans. Vi har bli­vit mer med­vet­na om läg­rens be­ty­del­se, sä­ger Ek­man.

Huruvi­da de mer exklusiva ut­lands­läg­ren har ökat i an­tal de se­nas­te åren är oklart. Men på li­te sikt är det så. En snabb över­blick över för­sam­ling­ar­nas er­bju­dan­den vi­sar på en upp­sjö av kon­fir­man­dre­sor till Ita­li­en, Spa­ni­en och till och med USA. Och har in­te den eg­na för­sam­ling­en nå­gon re­sa som pas­sar går det bra att sö­ka över grän­ser­na. And­ra va­ri­an­ter är oli­ka sport­lä­ger kom­bi­ne­ra­de med kris­ten un­der­vis­ning.

I Skarpnäcks för­sam­ling har re­san till As­si­si i Ita­li­en fun­nits ett an­tal år. Spa­ni­en har till­kom­mit på pro­gram­met, men fram­för allt, det har nu­mer bli­vit helt gra­tis för kon­fir­man­der­na, nå­got som har med­fört ett ökat in­tres­se. Det stäm­mer att det har bli­vit ef­fek­ten, åt­minsto­ne till en del, en­ligt Linn Wi­es­ser, kom­mu­ni­ka­tör på Skarpnäck för­sam­ling. Hon kan till viss del för­stå att det kan fin­nas de som tyc­ker att kyr­kan för­sö­ker kö­pa sig med­lem­mar.

– Men man skul­le li­te syr­ligt kun­na sä­ga att det är ela­ka­re att ha re­sor som kos­tar. Det ska in­te spe­la nå­gon roll om man har stor el­ler li­ten plån­bok, sä­ger Wi­es­ser.

Blir det då in­te dyrt? Svens­ka Kyr­kan har in­te fått bätt­re eko­no­mi när med­lem­mar­na flytt.

– Det gäl­ler att pri­o­ri­te­ra si­na re­sur­ser. Kyr­korå­det har be­slu­tat att sat­sa på barn och ung­dom, sä­ger hon.

Svens­ka Kyr­kans re­gel är att det all­tid ska fin­nas åt­minsto­ne ett gra­ti­sal­ter­na­tiv, en­ligt Pe­ter Ek­man.

Ol­le Lind­ström/tt

FO­TO: RIKARD SÖDERSTRÖM/TT

Nöj­da. Ny­kon­fir­me­ra­de Li­na Svens­son och Mol­ly Ax­els­son Claes­son var myc­ket nöj­da med lä­ger­re­san till Rom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.