Svens­kans kropp in­te hit­tad i den dans­ka ubåten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ubåten be­trak­tas som en po­ten­ti­ell brotts­plats – men ing­en kropp har hit­tats. Med dy­ka­re och flyg­plan fort­sat­te den sto­ra sökin­sat­sen ef­ter svens­kan.

– Det ver­kar va­ra en med­ve­ten hand­ling att ubåten sjun­kit, sä­ger po­lis­che­fen Jens Møl­ler Jen­sen.

Kri­mi­nal­tek­ni­ker har un­der­sökt ubåten Nau­ti­lus i fle­ra tim­mar och vid lunch­tid i går fick Jens Møl­ler Jen­sen, chef för Kö­pen­hamns­po­li­sens av­del­ning för mordut­red- ning­ar, en rap­port från po­li­sens kri­mi­nal­tek­ni­ker som gjor­de att en snabbt in­kal­lad press­träff kun­de hål­las vid Po­li­ti­går­den i cen­tra­la Kö­pen­hamn.

– Ubåten har ge­nom­sökts och där finns ing­en per­son, var­ken död el­ler le­van­de, sa­de Jens Møl­ler Jen­sen.

Det på­bör­ja­des en nog­grann spår­säk­ring av ubåten till­hö­ran­de Pe­ter Mad­sen, som se­dan i lör­dags ef­ter­mid­dag sit­ter häk­tad miss­tänkt för att av ”oakt­sam­het” ha or­sa­kat en svensk kvin­nas död.

–Det kom­mer tro­ligt­vis ta res­ten av da­gen för vå­ra tek­ni­ker och de be­trak­tar fort­fa­ran­de ubåten som en po­ten­ti­ell brotts­plats. Att vi in­te hit­tat nå­gon i ubåten gör att vi fort­sät­ter sök­ning­en ef­ter svens­kan, sa­de Jens Møl­ler Jen­sen.

Sök­på­dra­get sker i Kö­ge­buk­ten ut­an­för Själ­land och i södra Öresund, och det dans­ka för­sva­ret hjäl­per po­li­sen i den sto­ra in­sat­sen.

–Vi stäng­er inga möj­lig­he­ter och hop­pas att vi kan hit­ta svens­kan vid liv, men om­vänt är vi är ock­så för­be­red­da på att det ty­värr in­te be­hö­ver va­ra så, sä­ger Jens Møl­ler Jen­sen.

Miss­tan­ken om att ubåten sjönk på grund av en med­ve­ten hand­ling stri­der mot vad Pe­ter Mad­sen själv har sagt om sänk­ning­en, näm­li­gen att det var på grund av ett fel med bal­last­tan­ken i ubåten. Svens­kan var ombord på ubåten i tors­dags kväll, men är se­dan dess för­svun­nen.

Mad­sen för­ne­kar brott, men häk­ta­des för ”uagtsomt manddrab”, allt­så för att av ”oakt­sam­het” ha or­sa­kat den svens­ka kvin­nans död.

John Alex­an­der Sah­lin/tt

FO­TO: JO­HAN NILS­SON/TT

Ubåten Nau­ti­lus un­der­söks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.