Po­li­sen: Fjäl­len ing­en lek­stu­ga

Många onö­di­ga larm spräc­ker fjäll­rädd­ning­ens bud­get

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Fjäll­rädd­ning­en har fått ryc­ka ut ovan­ligt många gång­er i som­mar, med re­sul­tat att bud­ge­ten lig­ger på mi­nus 1,9 mil­jo­ner kro­nor.

Po­li­sen ut­re­der nu två fall där fjäll­vand­ra­re lar­mat i onö­dan.

– Kanske är det dags att sät­ta ned fo­ten. Fjäl­len är ing­en lek­stu­ga, sä­ger Step­hen Je­rand, po­li­sens na­tio­nel­la sam­ord­na­re för fjäll­rädd­ning­en.

Fjäll­rädd­ning­en i Norr­bot­ten, Väs­ter­bot­ten och Jämt­land har ett an­slag på 13,6 mil­jo­ner kro­nor i år. Ansla­get är ba­se­rat på ti­di­ga­re års verk­sam­het. Men den sis­ta ju­li ha­de fjäll­rädd­ning­en ett un­der­skott på 1,9 mil­jo­ner.

– Vi ser en klar ök­ning i an­tal ut­ryck­ning­ar un­der som­ma­ren, sä­ger Step­hen Je­rand till TT.

Sta­tistik och ana­lys är in­te fär­dig­ställt än­nu, men Step­hen Je­rand kon­sta­te­rar att fler fjäll­turis­ter ock­så in­ne­bär fler då­ligt för­be­red­da be­sö­ka­re. Det har hänt att fjäll­vand­ra­re krok­nat och sla­git larm trots att de in­te be­fun­nit sig i fa­ra. Step­hen Je­rand över­vä­ger an­mä­lan i två fall, i Pad­je­lan­ta re­spek­ti­ve Sa­rek, där vand­ra­re lar­mat där­för att de var tröt­ta. Där­med ris­ke­rar de att straf­fas för falsklarm el­ler miss­ bruk av lar­man­ord­ning. Det är förs­ta gång­en onö­di­ga fjäll­rädd­nings­larm ut­reds.

– Det­ta är in­te prö­vat än­nu men vi tyc­ker att det kanske är dags att sät­ta ned fo­ten i de fall man in­te gjort sin hem­läxa, det vill sä­ga pla­ne­rat sin färd i fjäl­len. Att få hem­läng­tan el­ler få sko­skav är ing­en an­led­ning att dra igång en fjäll­rädd­nings­in­sats som sta­ten ska be­ta­la, sä­ger Step­hen Je­rand.

I bå­da fal­len fick de som lar­mat föl­ja med he­li­kop­tern till­ba­ka, mot be­tal­ning.

– Men vi får ju be­ta­la fram­kör­ning­en till plat­sen. Den kost­na­den kom­mer vi ald­rig ifrån. Och i Sve­ri­ge har vi in­te den ord­ning­en att den som blir räd­dad be­ta­lar en själv­ risk el­ler har krav på sig på en för­säk­ring, sä­ger Step­hen Je­rand.

Po­li­sen har en­dast två he­li­kopt­rar i nord­li­gas­te Sve­ri­ge, en i Ki­ru­na och en i Ös­tersund. Därut­ö­ver an­li­tas ci­vi­la he­li­kopt­rar i mån av till­gång.

– Upp­står ett skarpt lä­ge finns det kanske in­te en re­surs för dem som verk­li­gen be­hö­ver den, sä­ger Step­hen Je­rand.

Men han vill in­te ta­la i ter­mer av re­strik­tio­ner, ut­an tror mer på ut­bild­ning.

– Vi vill in­te stop­pa män­ni­skor från att vis­tas i na­tu­ren. Men vi vill att de ska va­ra för­be­red­da, med rätt ut­rust­ning och i god kon­di­tion.

An­na Le­na Wall­ström/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.