Fak­ta: Fjäll­rädd­ning­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - KÄL­LA: PO­LI­SEN

■■En­ligt la­gen om skydd mot olyc­kor är fjällräddning ak­tu­ell när nå­gons liv el­ler häl­sa är i fa­ra. ■■Po­li­sen an­sva­rar för al­la fjäll­rädd­nings­in­sat­ser. Till sin hjälp har po­li­sen fri­vil­li­ga fjäll­räd­da­re som ut­rus­tats och ut­bil­dats av po­li­sen. ■■De cir­ka 400 fjäll­räd­dar­na är in­de­la­de i ett 30-tal en­he­ter med var sitt geo­gra­fiskt an­svars­om­rå­de. ■■När fjäll­räd­da­re är ute på upp­drag ar­be­tar de un­der led­ning av en rädd­nings­le­da­re från po­li­sen el­ler en in­sats­le­da­re från fjäll­rädd­ning­en. ■■För­u­tom de van­li­ga fjäll­räd­dar­na finns al­pi­na fjäll­räd­da­re sta­tio­ne­ra­de i Ki­ru­na och Ös­tersund. De är spe­ci­a­li­se­ra­de på att ar­be­ta vid bran­ta stup och klip­por. I Jämt­land och Väs­ter­bot­ten finns fjäll­räd­da­re som ut­för upp­drag i grot­tor. ■■Fjäll­räd­da­re kan ock­så sät­tas in i and­ra de­lar av lan­det. Det sked­de ti­di­ga­re i som­ras, då en li­ten flic­ka för­svun­nit i na­tur­re­ser­va­tet Black­sås i Hu­diksvalls kom­mun. (Flic­kan hit­ta­des väl­be­hål­len.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.