Fak­ta: Pre­si­dent­va­let i Kenya

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Lik­som i va­let 2013 stod kam­pen i år mel­lan den nu­va­ran­de pre­si­den­ten Uhuru Keny­at­ta, i spet­sen för par­ti­ko­a­li­tio­nen Ju­bi­le­umspar­ti­et, och Rai­la Odinga som le­der Na­tio­nel­la su­pe­ral­li­an­sen. Va­len 2007 och 2013 om­gär­da­des av an­kla­gel­ser om fusk och Odinga har häv­dat att han snu­va­des på se­gern vid bäg­ge till­fäl­le­na.

■■Årets val var 72-åri­ge Oding­as fjär­de och tro­li­gen sis­ta för­sök att bli pre­si­dent.

■■Även den­na gång häv­dar han val­fusk, när­ma­re be­stämt att hac­ka­re ta­git sig in i val­kom­mis­sio­nens da­ta­bas och änd­ra röst­siff­ror­na. Det­ta ge­nom att an­vän­da sig av iden­ti­te­ten av val­kom­mis­sio­nens It-chef, som hit­ta­des mör­dad fö­re va­let.

■■Ut­länds­ka va­lob­ser­va­tö­rer har sagt att allt ver­kar ha gått rätt till un­der val­da­gen, men har in­te be­döm­tan­kla­gel­ser­na om fusk vid själ­va röst­räk­ning­en.

■■Val­kom­mis­sio­nen med­de­la­de sent i fre­dags att Keny­at­ta vann va­let med 54,27 pro­cent av rös­ter­na mot Oding­as 44,74 pro­cent. KÄL­LA: UTRIKESPOLITISKA IN­STI­TU­TET, AFP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.