Kass kva­li­té på färg-tv ir­ri­te­ra­de

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Gum­mi­gub­ben Ca­racan, ut­bry­tar­kung­en Max Le­jon, svärds­slu­ka­ren El Bo­fo, strip­pan Fran­cis Qu­ar­tey och en orm­tju­sa­re som vi i has­tig­he­ten mis­sa­de nam­net på… Ja, där har ni i al­la fall de störs­ta drag­plåst­ren på årets upp­la­ga av Sjö­ne­vads mark­nad. Möj­ligt­vis då i kon­kur­rens med två her­rar som in­te ba­ra säl­jer masker och skulp­tu­rer från Gha­na, ut­an fak­tiskt ÄR från Gha­na! Ba­ra en sån sak, lik­som…

Det här är ju trots allt 1967, och till och med en öre­bro­a­re skul­le upp­le­vas som en smu­la ex­o­tisk om man stöt­te på en ut­an att va­ra be­redd. Dans till Ca­na­dix or­kes­ter, sång av Gun Sjö­berg (känd från bå­de Svensk­top­pen och Hy­lands Hör­na) samt den gam­la he­der­li­ga liv­rät­ten kål­sop­pa med fri­ka­del­ler på Gäst­gi­ve­ri­et full­bor­dar bil­den av en verk­lig folk­fest.

ALD­RIG FÖRR HAR väl träng­seln va­rit stör­re i Var­bergs och Fal­ken­bergs tv-af­fä­rer som den­na vec­ka, då nu in­te ba­ra en test­bild i färg sänts ut, ut­an även rör­li­ga bil­der. HN har för­stås re­port­rar ute hos så­väl Bar­res i Var­bergs som Da­vids i Fal­ken­berg, ty det­ta är stort i 1967 års Sve­ri­ge.

Åsik­ter­na är de­la­de bland de många åskå­dar­na. Fram­för allt störs man av den skif­tan­de färg­kva­li­tén, men de som för­står sig på så­dant, el­ler på­står sig gö­ra det, me­nar att det helt en­kelt hand­lar om att pro­du­cen­ter och ka­me­ra­män ex­pe­ri­men­te­rar

De som för­står sig på så­dant, el­ler på­står sig gö­ra det, me­nar att det helt en­kelt hand­lar om att pro­du­cen­ter och ka­me­ra­män ex­pe­ri­men­te­rar li­te så­här i bör­jan.

li­te så­här i bör­jan.

Ap­pa­ra­ter­na kom­mer för­stås att bli väl­digt dy­ra den förs­ta ti­den. Hand­lar­na räk­nar fak­tiskt med ett ut­gångs­pris på hut­lö­sa 4 000 kr. Vi tror än­då in­te det­ta kom­mer att av­skräc­ka sär­skilt många från ett köp, sär­skilt in­te om gran­nar­na går och kö­per en ap­pa­rat. De skall ju all­tid va­ra så för­bas­kat märk­vär­di­ga! Dock bör man nog än­då vän­ta nå­got år, tills sänd­ning­ar­na kom­mer igång på all­var.

TRYC­KET PÅ KÖRSKOLORNA är extra hårt så­här vec­kor­na in­nan den sto­ra hö­ger­tra­fi­kom­lägg­ning­en. Var­bergs tre kör­sko­lor har he­la 120 kör­kort­sa­spi­ran­ter som vän­tar på att få kö­ra upp in­nan Da­gen H, den 3 sep­tem­ber. Olof Sel­ler­gren vid Sel­le­grens Tra­fik­sko­la be­rät­tar för HN att Bil­in­spek­tio­nen kom­mer att få hjälp av mi­li­tä­ra be­sikt­nings­män för att kla­ra ru­schen. Och blir man kug­gad in­nan det ma­gis­ka da­tu­met… ja, då är det ba­ra att gö­ra om allti­hop, fast på ”fel” si­da av vägen.

Bo­en­de på Öst­ra Gär­det i Fal­ken­berg kan snart gå över ån ef­ter vat­ten, be­tyd­ligt snab­ba­re än för­ut, då den gam­la räls­för­sed­da trans­port­bron vid Fa­jans Te­gel­bruk nu hål­ler på att om­vand­las till en än­da­måls­en­lig gång- och cy­kel­bro.

SAM­MA FÖR­HÅL­LAN­DE GÄL­LER för öv­rigt för dem som öns­kar gå i mot­satt rikt­ning. Det är länge se­dan Fa­jans Te­gel­bruk nytt­ja­de bron, och många be­fa­ra­de att den fall­fär­di­ga bron skul­le för­svin­na. I Fal­ken­berg är man dock in­te dum­ma­re än att man kan nytt­ja gam­la fun­da­ment ef­ter riv­na bro­ar på bäs­ta sätt. Men det gäl­ler allt­så ba­ra i 1967 års Fal­ken­berg… host, host…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.