Grat­tis Ari­el

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Ari­el Al­va Fer­rey­ra i Ved­di­ge fyl­ler 60 år den 14 au­gusti. Ari­el är född i Pe­ru där han har stu­de­rat te­o­lo­gi vid ISUM samt va­rit pas­tor och na­tio­nell ung­doms­le­da­re i fri­kyr­kan Asam­ble­as de Di­os del Pe­ru.

Han har ut­bil­dat sig till lä­ra­re i Sve­ri­ge och ar­be­tar i dag som spansklä­ra­re på Var­bergs grund­sko­lor, i höst bör­jar han på Håsten­sko­lan.

Fa­mil­jen be­står av hust­run Ma­ria Al­va, och de­ras fem barn, dess­utom föd­des det åt­ton­de barn­bar­net all­de­les ny­li­gen.

Ari­el tyc­ker om att ar­be­ta med män­ni­skor och un­der­vi­sa i bi­bel­kun­skap, lyss­na på mu­sik och um­gås med sin fa­milj.

– Fa­mil­jen ger mig stor gläd­je. Jag är stolt över min fru och mi­na barn. Vi har bott i Sve­ri­ge i 28 år och har an­pas­sat oss bra. Vi har ut­bil­dat oss och ar­be­tar. Även min fru är spansklä­ra­re, sä­ger han.

Ari­el är stor fot­bolls­fan­tast och har va­rit trä­na­re för två pojklag i Träslövslä­ge IF och är ock­så ut­bil­dad fot­bolls­do­ma­re. Fa­vo­rit­la­get är FC Bar­ce­lo­na som han föl­jer med stort in­tres­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.