14 AU­GUSTI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har namns­dag. Nam­net är en la­tinsk form av det nor­dis­ka Une, bil­dat av ett ord som be­ty­der tri­vas, va­ra till­freds. Det skul­le ock­så kun­na va­ra en form av det la­tins­ka räk­ne­or­det unus, ’en’, och i så fall kan nam­net tol­kas som ’den en­de’. Det kom hit på slu­tet av 1500-ta­let, i dag är me­del­ål­dern för till­tals­nam­net 67 år. Cir­ka 10 000 per­so­ner he­ter Uno, om­kring 2 000 kal­las så. Dess­utom he­ter ett 30-tal per­so­ner Uno i ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.