En me­gastjär­na föll

FRIIDROTT: BOLT FICK ETT SORGLIGT SLUT PÅ SIN MAKALÖSA KAR­RIÄR

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - CARL GÖ­RANS­SON/TT

Re­van­schen ef­ter guld­mis­sen på 100 me­ter ute­blev. Plöts­ligt skrek och hal­ta­de Usa­in Bolt på sis­ta sträc­kan i her­rar­nas kor­ta sta­fett och fick bry­ta lop­pet.

30-åring­en stop­pa­des av kramp och fick hjälp av ba­nan av si­na lag­kam­ra­ter.

– Det var in­te slu­tet jag öns­ka­de mig på mäs­ter­ska­pet. Jag läm­na­de allt där ute på ba­nan. Jag gav allt, som van­ligt, sa han en­ligt NBC Sports.

– Led­sen att jag in­te kun­de sä­ga hej då och så, men jag kom­mer att va­ra på sta­di­on un­der av­slut­nings­da­gen. Jag kom­mer att sä­ga adjö.

Bolt hyl­la­des som en hjäl­te så fort han kom in på Lon­dons Olym­pi­a­sta­di­on. Han tac­ka­de för stö­det ge­nom att vin­ka och sho­wa för publi­ken.

MEN NÄR USA­IN Bolt väl bör­ja­de springa i den kor­ta Vm-sta­fet­ten in­träf­fa­de mar­dröm­men.

Hans Ja­mai­ca var il­la ute in­för slut­sträc­kan och Bolt gav sig ut på jakt. Men den av­bröts snabbt.

Bolt fick ont i be­net ef­ter ett ti­o­tal me­ter och av­bröt hal­tan­de lop­pet in­nan han blev lig­gan­de med an­sik­tet i hän­der­na.

Me­dan Bolt låg där sprang Stor­bri­tan­ni­en till se­gern in­för hem­ma­publi­kens ju­bel, fö­re USA och Ja­pan.

– Det är kramp i bak­si­dan av hans vänst­ra lår, men en stor del av smär­tan kom­mer från be­svi­kel­sen av att för­lo­ra lop­pet, sä­ger Ja­mai­cas lands­lagslä­ka­re Ke­vin Jo­nes.

BOLT FICK SITT sto­ra ge­nom­brott med dubb­la guld och dubb­la världs­re­kord i OS i Pe­king för nio år se­dan.

Än­da se­dan dess har ”Light­ning Bolt” va­rit fri­id­rotts­värl­dens sto­ra su­pers­tar. Gul­den har fort­satt att ra­sa in, men sam­ti­digt har se­ger­re­sul­ta­ten vitt­nat om att ti­den förr el­ler se­na­re kom­mer ikapp den nu 30-åri­ge sprin­tern.

Ti­der­na på 100 me­ter har till ex­em­pel bli­vit sta­digt säm­re och säm­re för var­je mäs­ter­skap ef­ter 2009, men Bolt läm­na­de än­då OS i Rio för­ra året med tre guld­me­dal­jer.

Bolt kun­de ha nöjt sig då, med si­na to­talt 19 mäs­ter­skaps­guld, men han vil­le gö­ra en sä­song till.

För sig själv, men kanske fram­förallt för fan­sen.

Usa­in Bolts av­sked till fri­id­rotts­a­re­nor­na blev en enorm an­tik­li­max. Ja­mai­ca­nen ska­da­de sig och föll med smär­tor till mar­ken i sitt sis­ta mäs­ter­skaps­lopp.

NÄR GUL­DET BLEV till brons på 100 me­ter för­ra hel­gen, dess­utom med är­ke­ri­va­len Jus­tin Gat­lin som ny världs­mäs­ta­re, stod hop­pet till den kor­ta sta­fet­ten.

Den blev nu i stäl­let en ny och än­nu stör­re miss­räk­ning.

Ska­dor­na har va­rit stän­digt när­va­ran­de un­der de sis­ta åren i Usa­in Bolts kar­riär, och till slut var det ock­så en ska­da som fick sät­ta punkt för ti­der­nas främs­te fri­id­rot­ta­re.

– Det var kramp i bak­si­dan av väns­ter lår, men myc­ket av smär­tan är från be­svi­kel­sen att för­lo­ra så här. De se­nas­te tre vec­kor­na har va­rit tuf­fa för ho­nom, sa Ja­mai­cas lag­lä­ka­re Ke­vin Jo­nes.

Ett dep­pigt och sorgligt slut på Bolts ma­ka­lös kar­riär.

Bild: JO­EL MARKLUND/BILDBYRÅN

STJÄRNFALL. I sitt sis­ta lopp i kar­riä­ren, på av­slut­nings­sträc­kan i den kor­ta sta­fet­ten, skul­le Usa­in Bolt av­slu­ta snyggt. Men han fick kramp, föll ihop och Ja­mai­ca blev ut­an me­dalj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.