Niclas nä­ra att gö­ra mål i de­bu­ten

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

”Jag ska gö­ra det jag är bra på, ut­ma­na och kom­ma i eg­na lä­gen el­ler hit­ta mi­na lag­kam­ra­ter.”

NICLAS ELIASSON

I den 68:e mi­nu­ten sig­na­le­ra­de Bri­stol Ci­ty för byte. Ut med Josh Brown­hill och in med ny­för­vär­vet Niclas Eliasson.

BIR­MING­HAM BRI­STOL CI­TY

(1–1)

2 1

Jag fick näs­tan en halv­tim­mes spel, sä­ger Niclas, på te­le­fon från Bri­stol. Och det fun­ka­de bra.

Fal­ken­bergs-kil­len har kom­mit en bra bit på sin fot­bolls­kar­riär.

– Det här är ju vad man fan­ti­se­ra­de om när man stod och kic­ka­de boll som en li­ten knat­te på Fal­ken­bergs IP, er­kän­ner Niclas.

– Det är fan­tas­tiskt kul, en dröm som går i upp­fyl­lel­se. Men jag får in­te va­ra nöjd, nu gäl­ler det att job­ba än­nu hår­da­re.

Niclas sat­te av­tryck un­der sitt in­hopp. Det kun­de, med li­te flyt, bli­vit bå­de mål och as­sist i Bri­stols jakt på en kvit­te­ring.

– Bol­len gick tätt ut­an­för, när jag vek in från hö­ger­kan­ten och sköt, be­rät­tar han. Och sen spe­la­de jag fram en lag­kam­rat, som sat­te bol­len i stol­pen.

HAN HAR BA­RA gjort två trä­ning­ar med sitt nya gäng, men trä­na­ren Lee John­son tve­ka­de in­te med att ge Niclas chan­sen att vi­sa upp sig.

– Jag ska gö­ra det jag är bra på, ut­ma­na och kom­ma i eg­na lä­gen el­ler hit­ta mi­na lag­kam­ra­ter, sä­ger Niclas. Jäm­för all­svens­kan med Championship!

– Tem­pot är bra myc­ket hög­re. Jag tyc­ker att jag hängt med bra på trä­ning­ar­na, men det tar nog ett li­tet tag till in­nan jag är van, er­kän­ner Niclas.

In­om kort ska han ha fått sin egen lä­gen­het, till dess bor han på ho­tell.

– Det är li­te att fixa, men klub­ben har folk som hjäl­per till, be­rät­tar Niclas.

Bri­stol Ci­ty har in­lett sä­song­en med en se­ger (3–1 mot Barns­ley) och nu 1–2 mot Bir­ming­ham.

– Ing­en en­kel bor­t­a­match, sä­ger Niclas. Men det var gans­ka jämnt, bå­da la­gen ska­pa­de chan­ser.

Bri­stol tog led­ning­en i den förs­ta match­mi­nu­ten, men Bir­ming­ham kvit­te­ra­de fö­re pa­us och av­gjor­de med ett lågt skott med dry­ga kvar­ten kvar.

– Bri­stol lig­ger hal­van­nan tim­mes re­sa från Lon­don. La­gom av­stånd om man har le­digt och kanske vill in och shop­pa i stor­sta­den, sä­ger Niclas, som fyl­ler 22 år i de­cem­ber.

ÖVERGÅNGEN TILL BRI­STOL CI­TY gick täm­li­gen snabbt. Ef­ter ett par vec­kors för­hand­lan­de var det klart.

– Det är rik­tigt bra klass på Le­a­gue Championship, mas­sor av duk­ti­ga spe­la­re och många med ru­tin från Pre­mi­er Le­a­gue, på­pe­kar Niclas.

Han kanske får stö­ta på en rik­tig le­gen­dar in­om kort.

När­mast på spel­pro­gram­met har Bri­stol Ci­ty bor­t­a­match mot Lon­don-la­get Brent­ford. Se­dan vän­tar hem­ma­mö­ten med Mill­wall och Aston Vil­la.

Och i det sist­nämn­da la­get spe­lar ju Chel­sea-iko­nen John Ter­ry.

Kanske lä­ge att ut­ma­na ho­nom med någ­ra pa­ten­te­ra­de överstegs­fin­ter à la Eliasson?

– Ha­ha, jag får väl för­sö­ka om jag får chan­sen.

Bild: PE­TER HOLGERSSON

DE­BU­TEN AVKLARAD. Niclas Eliasson fick gö­ra ett näs­tan halv­tim­mes in­hopp för sin nya klubb Bri­stol Ci­ty i mö­tet med Bir­ming­ham.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.