Vin­berg klart bäst

FOTBOLL: UL­LA­RED FICK GE SIG MED KLA­RA SIFF­ROR

Hallands Nyheter - - Sporten -

VIN­BERG UL­LA­RED

(2–0)

4 1

Nu ska det di­rekt sä­gas; Vin­berg var klart bäst och vann ut­an dis­kus­sion.

– Förs­ta halv­lek är jag rik­tigt nöjd med, sa hem­maträ­na­ren Mi­chael Svens­son.

Då vi­sa­de Vin­berg tå­la­mod och för­iv­ra­de sig in­te mot ett Ul­la­red som spe­la­de lågt och sam­lat.

– Pre­cis som vi ha­de tänkt oss. Ty­värr bjöd vi på två miss­tag som vin­ber­gar­na in­te var se­na att ut­nytt­ja, suc­ka­de Ul­la­red Ali Kraym.

I NÄS­TAN EN halv­tim­me var det snudd på kli­niskt rent från mål­chan­ser. Men så tap­pa­de Ul­la­red bol­len i ett käns­ligt lä­ge, Si­mon An­ders­son upp­fat­ta­de si­tu­a­tio­nen och skic­ka­de in 1–0 bakom Jo­han Bratt­berg.

Sju mi­nu­ter se­na­re kom 2–0. Ul­la­reds för­svar fick in­te un­dan bol­len, som till slut ham­na­de hos Ro­bin Tho­mas­son och han pric­ka­de rätt.

DESS­FÖRIN­NAN HA­DE UL­LA­REDS mitt­back Jo­el Nils­son ett tungt lång­skott som An­ton An­ders­son i sis­ta stund kun­de räd­da till hör­na.

– Jag såg bol­len sent. Den rädd­ning­en är jag nöjd med, sa Vin­bergs mål­vakt.

Med 0–2-un­der­läge var Ul­la­red tving­at att sat­sa fram­åt i and­ra halv­lek.

– Det var ett risk­ta­gan­de, vi viss­te att Vin­berg är vasst på kont­ring­ar, sa Alin Kraym.

Först ut­nytt­ja­de Vin­berg två miss­tag hos si­na mot­stån­da­re. Se­dan kont­ra­de man in yt­ter­li­ga­re två mål i and­ra halv­lek. Det blev för myc­ket för Ul­la­red.

OCH HEM­MA­LA­GET TOG chan­sen när de kom:

3–0 (57): Hen­rik Rosvall tog sig ige­nom på egen hand och sköt lågt till hö­ger om Bratt­berg.

4–0 (64): Mar­kus Thor­björns­son kun­de rul­la bol­len i tom bur, se­dan Si­mon An­ders­son ser­ve­rat bol­len på sil­ver­fat.

– Då blev det att vi fick spe­la för vår he­der, sa Ali Kraym.

OCH UL­LA­RED LYFTE sig, bör­ja­de tryc­ka ner ett nöjt Vin­berg och fick ock­så in en re­du­ce­ring.

Da­vid Wall­ne­dal var sist på bol­len som spräck­te nol­lan för An­ton An­ders­son.

– Jag var tvung­en att ry­ta till för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.