Halm­stad snabbt ner på jor­den igen

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS TORNELL 010-471 51 49 at@hn.se

Halm­stads BK kom snabbt ner på jor­den ef­ter 6–1-ur­ladd­ning­en mot Jön­kö­ping.

HALM­STAD SIRIUS

(0–1)

0 3

En svag in­sats gjor­de att näs­tjum­bon för­lo­ra­de mot Sirius se­dan ex-hbk:aren Sh­kodran Ma­hol­li sänkt sitt gam­la lag. 24-åring­en från Hyl­te­bruk, som ti­di­ga­re i som­ras vär­va­des från Häc­ken, gjor­de två mål och en as­sist på Ör­jans vall.

– Vi var in­te med i mat­chen och ha­de in­te den ener­gi som vi vant oss vid. Det blev upp­förs­bac­ke från start med ett ti­digt bak­läng­es­mål, suc­kar Igor Krulj, trä­na­re i HBK.

Den här gång­en var det gäs­ter­na Sirius som tog tag i takt­pin­nen från bör­jan när Uppsa­la-la­get vil­le vi­sa att stor­för­lus­ten mot AIK i för­ra om­gång­en var en en­gångs­fö­re­te­el­se.

Hem­ma­la­get fick ba­ra för­sva­ra sig i bör­jan och re­dan ef­ter nio mi­nu­ter kom 1–0-må­let.

Ma­hol­li tog sig li­te väl en­kelt för­bi HBK:S mitt­back Mar­cus Jo­hans­son, skic­ka­de in ett lågt in­lägg som Isak Pet­ters­son räd­da­de mot fo­ten, men re­tu­ren sat­te Eli­as An­ders­son, ny­för­värv från Var­bergs Bo­is, i mål via ena stol­pen. Strax där­på var det även nä­ra 0–2 då Ste­fa­no Vec­chia klev in från kan­ten och prick­sköt i stol­pen.

HBK HA­DE SVÅRT att ska­pa nå­got fram­åt. Mest hand­la­de det om skott ut­i­från och när kont­rings­lä­ge­na änt­li­gen dök upp var den förs­ta touchen of­tast för då­lig.

– Det går in­te att spe­la på 90 pro­cent. Samt­li­ga mås­te va­ra på tår­na om vi ska vin­na. I dag häng­de vi in­te ihop de­fen­sivt och blev för stil­lastå­en­de fram­åt, tyc­ker Krulj.

Än­då fick han och de 4000 åskå­dar­na li­te hopp i mit­ten av and­ra halv­lek, då bland an­nat ny­för­vär­vet Pon­tus Sil­fwer fick gö­ra Hbk-de­but, när hem­ma­la­get höj­de tem­pot.

Men så myc­ket när­ma­re en kvit­te­ring än in­hop­pa­ren Gabri­el Gud­munds­sons vol­ley­skott som gick rakt på Si­ri­usmål­vak­ten Joshua Wicks kom in­te Halm­stad.

I STÄL­LET KUN­DE se­ri­e­fy­ran av­gö­ra mat­chen i slu­tet.

Ma­hol­li skru­va­de snyggt in 0–2 i 83:e mi­nu­ten och fast­ställ­de se­dan slut­siff­ror­na i 88:e då han sat­te bol­len bakom en chans­lös Pet­ters­son ef­ter att först ha tryckt un­dan Andre­as Bengts­son.

– Kul för Sh­kodran att få kom­ma hem och vi­sa upp sig från sin bäs­ta si­da, my­ser Thomas La­ger­löf, as­si­ste­ran­de trä­na­re i Sirius.

HBK sål­de i vec­kan Se­ad Hak­sa­ba­no­vic och Ivo Pe­kal­ski till Eng­land och Krulj er­sat­te des­sa med Alex­an­der Ru­ud Tve­ter och Mar­cus Mat­hi­sen i star­tel­van. Men det var många som in­te kom upp i nor­mal ka­pa­ci­tet och den en­de som höj­de sig över mäng­den var nye is­län­ning­en Höskuldur Gunnlaugsson. Längst fram fick Jo­han Ore­mo väl­digt få vet­ti­ga bol­lar att job­ba med.

TRÅNGT, TRÅNGT. Men Vin­bergs-mål­vak­ten An­ton An­ders­son gjor­de det mesta rätt. Och ef­fek­ti­vi­te­ten stod hem­ma­la­get för; 4–1 i der­byt mot Ul­la­red.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.