Det blev i al­la fall mål ...

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Det blev inga po­äng, men Böl­jan spräck­te i al­la fall nol­lan. Två gång­er hit­ta­de man rätt bakom Väs­terås mål­vakt.

VÄS­TERÅS BÖL­JAN

(2–0)

– Vis­sa pe­ri­o­der av mat­chen var det rik­tigt bra, sa Böl­jans spe­lan­de trä­na­re Ma­ria Nils­son.

Böl­jan var ock­så nä­ra att ta led­ning­en, men fri­spar­ken smet just ut­an­för stol­pen.

VÄS­TERÅS HAR TVÅ vassa an­fal­la­re och de sköt­te om he­la mål­skyt­tet för hem­ma­la­get. Snab­ba ame­ri­kans­kan Ala­na An­ne Smith stod för tre av må­len, det fjär­de gjor­de an­falls­kol­le­gan Cas­sand­ra Kor­ho­nen.

In­om lop­pet av fem mi­nu­ter i förs­ta halv­le­ken sat­te Smith 1–0 och Kor­ho­nen 2–0.

Väs­terås ha­de ock­så 3–0, när Lin­da Njöd re­du­ce­ra­de för Böl­jan.

– Hon fick på ett lång­skott som hit­ta­de nät­mas­kor­na, be­rät­ta­de Ma­ria Nils­son.

EF­TER DET HA­DE Böl­jan en bra pe­ri­od och ha­de även in­ne en boll till 3–2.

– Den full­träf­fen blev ty­värr bort­dömt för off­si­de. Ef­ter det ha­de vi ock­så ett stolp­skott, sa Böl­jan-trä­na­ren.

I an­fal­let ef­ter kont­ra­de Väs­terås och Ala­na An­ne Smith sköt 4–1. – Det var för­stås mo­tigt. Böl­jan hyf­sa­de till siff­ror­na i mat­chens sis­ta or­di­na­rie mi­nut.

En fri­spark från Ma­ria Nils­son hit­ta­de fram till Mat­hil­da Prim som skic­ka­de in re­du­ce­ring­en till 4–2.

– Visst, vi fick inga po­äng i dag, men vi ska­pa­de åt­minsto­ne ett an­tal bra chan­ser.

HÄRNÄST VÄN­TAR EN ny bor­t­a­match för Böl­jan, nu mot Hol­malund.

– Fem av de sex förs­ta mat­cher­na nu i höst spe­lar vi på bor­ta­plan, kon­sta­te­rar Ma­ria.

Mö­tet med Väs­terås spe­la­des på Ring­val­lens konst­gräs.

– Sli­tet och med höga bollstud­sar. Väs­terås tje­jer kla­gar ock­så på un­der­la­get, men de är för­stås mer va­na vid det.

Bild: FALKENBERGSBILD.SE

DYSTERT. Böl­jan tving­a­des no­te­ra en ny för­lust, 2–4 i bor­t­a­mö­tet mot Väs­terås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.