Dub­belt upp för War­berg IC

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OS­KAR SKEPPS­TEDT karl-os­kar.skepps­tedt@hn.se

War­berg IC tog sig an Loc­ke­rud i den förs­ta trä­nings­mat­chen för sä­song­en och hel­gen. Det var li­te tunga ben på vis­sa av spe­lar­na.

WAR­BERG LOC­KE­RUD

(0–0, 5–0, 0–1)

WAR­BERG ÅSTORP/KVIDINGE

(3-1, 5-0, 2-1)

5 1

10 2

– Men det ska va­ra job­bigt att spe­la nu, sa trä­na­re Pa­tric Löf­borg ef­teråt.

Det var en gans­ka om­väx­lan­de match. Förs­ta pe­ri­o­den bjöd in­te på nå­got skön­lir från nå­got av la­gen. Var­ken War­berg el­ler Loc­ke­rud ha­de egent­li­gen nå­gon rik­tig mål­chans i förs­ta pe­ri­o­den som slu­ta­de 0–0. Men Pa­tric Löf­borg för­kla­ra­de var­för.

– I förs­ta pe­ri­o­den lå­ter vi dem hål­la i bol­len li­te för att kun­na trä­na på om­ställ­nings­spel. Det satt hyf­sat okej, men in­te hund­ra. Vi kom­mer in­te rik­tigt upp i tem­pot där, sa Löf­borg.

I AND­RA PE­RI­O­DEN var det and­ra bul­lar. Tak­ti­ken var tyd­lig: Hög­re press, spe­la ra­ka­re och snab­ba­re. Vil­ket gav re­sul­tat di­rekt. 5–0 i and­ra pe­ri­o­den, och War­berg vi­sa­de vil­ka som var det bätt­re la­get. Mål­skyt­tar­na var Aman­da Jo­hans­son, Camilla Halldén, Andrea En­vall, Ma­lin Ar­nes­son och Jen­ny Dahl.

– Vi har li­te de­tal­jer som vi fo­ku­se­ra­de på i den här mat­chen. Fram­förallt vårt du­ell­spel där vi ska för­sö­ka vin­na li­te mer när­kam­per. Det tyc­ker jag vi lyc­kas bra med. Spe­ci­ellt i and­ra, och det är då vi får vå­ra mål ock­så, sa Pa­tric Löf­borg.

– Vi har kört två sten­hår­da vec­kor i upp­star­ten, så vi är gans­ka ned­trä­na­de nu. Det syns på ac­ce­le­ra­tio­nen på många spe­la­re. Det är tunga ben och det ska det va­ra, be­rät­ta­de han.

AMAN­DA JO­HANS­SON, SOM sat­te förs­ta må­let, vi­sa­de i vå­ras att hon är en av de i la­get med bäst kon­di­tion. Hon pre­ste­ra­de ialla­fall bäst på be­ep-testet un­der sä­songsin­led­ning­en i maj med ett re­sul­tat på 13,2. Hon kän­de sig i bra form trots den öka­de trä­nings­do­sen War­berg sat­sar på den­na sä­song.

– Det är li­te tempo­fat­tigt i dag, men det är ju förs­ta mat­chen ock­så. För­hopp­nings­vis blir det li­te hög­re tem­po i trä­nings­mat­chen i mor­gon. Vi kan va­ra li­te nog­gran­na­re och li­te mer ag­gres­si­va, be­rät­ta­de Aman­da Jo­hans­son.

UN­DER SÖN­DA­GEN TOG de sig an Åstorp/kvidinge i en match som slu­ta­de 10-2.

– Det var ald­rig nå­got snack egent­li­gen. De stod upp gans­ka bra i förs­ta pe­ri­o­den, men sen tog vi över. Det är skönt att vi får re­sul­tat på de mål­chan­ser vi ska­par och kan sät­ta li­te bol­lar, sa Pa­tric Löf­borg.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

SE­GER. Aman­da Jo­hans­son och War­berg IC firar ef­ter mål mot Loc­ke­rud i mat­chen som slu­ta­de 5-1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.