Man­ches­ter Uni­ted vann ut­an Nils­son Lin­delöf

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Victor Nils­son Lin­delöf sak­na­des i Man­ches­ter Uni­ted, så det blev ett an­nat ny­för­värv som fick spe­la hu­vud­rol­len. Ro­me­lu Luka­ku gjor­de två mål när Uni­ted vann med 4–0 över West Ham.

Victor Nils­son Lin­delöf fanns var­ken med i el­van på pla­nen el­ler bland de sju av­by­tar­na när Man­ches­ter Uni­ted spe­la­de sin pre­miär­match i Pre­mi­er Le­a­gue.

Den svens­ke lands­lags­bac­ken var ett av de mest upp­märk­sam­ma­de ny­för­vär­ven i Man­ches­ter Uni­ted in­för sä­song­en, men han fick allt­så in­te ens plats i trup­pen.

NILS­SON LIN­DELÖF FANNS hel­ler in­te med bland de spe­la­re som ma­na­gern Jo­se Mou­rin­ho da­gen fö­re mat­chen de­kla­re­ra­de skul­le be­hö­va vi­la på grund av ska­da.

Svens­ken har fått kri­tik för sitt för­svars­spel un­der för­sä­song­en. Nå­got han sä­ger att han ska­kar av sig.

– Vad du än gör så kom­mer det all­tid fin­nas folk som ger dig kri­tik. Vad ska jag gö­ra? Det är in­te som att jag läg­ger mig ned och bör­jar grå­ta över det. De får sä­ga och skri­va vad de vill, det rör mig in­te, sa han i en in­ter­vju med Via­sat Sport, in­spe­lad in­för pre­miär­mat­chen.

– Om du tar åt dig för myc­ket så tän­ker du på det för myc­ket, jag tror in­te hel­ler det är bra att ta åt sig och lyss­na. Man mås­te kun­na släp­pa det.

NU BLEV DET ett an­nat av Man­ches­ter Uni­teds ny­för­värv som blev hu­vud­per­son. Ro­me­lu Luka­ku, som vär­va­des från Ever­ton, gjor­de två mål och ha­de bud på fler i en match där Man­ches­ter Uni­ted im­po­ne­ra­de med snabbt och va­ri­e­ran­de an­falls­spel. Ant­ho­ny Mar­ti­al och Paul Pog­ba punk­te­ra­de mat­chen med två mål med någ­ra mi­nu­ter kvar.

Det blev ing­en svensk på pla­nen. 18-åri­ge Se­ad Hak­sa­ba­no­vic, som vär­va­des från Halm­stad ny­li­gen, sak­na­des i West Hams trupp.

I DA­GENS FÖRS­TA match slog Tot­ten­ham Newcast­le med 2–0 på bor­ta­plan. Ef­ter en mål­lös förs­ta halv­lek tog Tot­ten­ham kom­man­dot när Newcast­le fick Jon­jo Shel­vey ut­vi­sad i bör­jan av den and­ra.

De­le Al­li gjor­de 1–0 på pass­ning från dansken Christian Erik­sen och väns­ter­bac­ken Ben Da­vi­es slog fast slut­re­sul­ta­tet med ett di­stinkt skott från nä­ra håll med 20 mi­nu­ter kvar.

”Vad du än gör så kom­mer det all­tid fin­nas folk som ger dig kri­tik.”

VICTOR NILS­SON LIN­DELÖF

Bild: JA­SON CAIRNDUFF

FY­RAN PÅ GÅNG. Paul Pog­ba av­slu­tar Man­ches­ter Uni­teds må­ka­val­kad ge­nom att gö­ra 4–0 mot West Ham.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.