En hit­ma­ka­re i hög­form

Mer på web­ben!

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - 010-471 51 33 pk@hal­lands­pos­ten.se

Låt mig sä­ga di­rekt: Jag har sett Per Gess­le ett an­tal gång­er ge­nom åren men det har ald­rig lå­tit bätt­re än i kväll, när han får väl­ja och vra­ka bland god­bi­tar­na från 40 års låt­skri­van­de.

Hans go­da hu­mör märks re­dan ti­digt i kon­ser­ten, i en mäk­tig ver­sion av ”Ju­ni ju­li au­gusti”, som än­då ba­ra får ses som ett för­spel till kväl­lens tre mest ma­gis­ka stun­der:

Det bör­jar med att Per Gess­le och sång­ers­kan He­le­na Jo­sefs­son sak­ta gli­der ut i ”It must ha­ve be­en lo­ve”, och tar den tryggt i hamn med stöd av den allsångs­vil­li­ga publi­ken.

Se­dan är det dags för som­ma­rens hit och min egen fa­vo­rit, den smäck­ra ”Små­stads­prat”. Och vem kli­ver in på sce­nen om in­te Lars Win­ner­bäck – man­nen som sjung­er lå­ten på ski­van ”En vac­ker natt”?

PÅ BROT­TET VÄX­ER lå­ten yt­ter­li­ga­re, kryd­dad med Ma­lin-my Walls fi­ol och Ola Gustafs­sons me­lan­ko­lis­ka pe­dal-ste­el (näs­ta konsert vill jag hö­ra mer av det in­stru­men­tet).

Lars Win­ner­bäck stan­nar dess­utom kvar i yt­ter­li­ga­re ett num­mer, den 35 år gam­la ”Honung och guld”, en sång som lig­ger kvar i stäm­ning­en från ”Små­stads­prat”. Vac­ker och ve­mo­dig.

JAG HA­DE GÄR­NA hört mer okända, låg­mäl­da lå­tar men på den punk­ten är jag nog i mi­no­ri­tet. Runt om­kring mig står fre­dags­gla­da män­ni­skor – många par som hål­ler om varand­ra – som jub­lar vid varten­da väl­känt in­tro. Dess­utom kan de al­la tex­ter­na och sjung­er med en kraft som skul­le kun­na sve­pa bort så­väl Lot­ta på Li­se­berg som San­na på Skan­sen i en en­da re­fräng.

En av kväl­lens mest lyc­ka­de num- mer är ”Kung av sand”, en av hit­ma­ka­rens star­kas­te kom­po­si­tio­ner som bor­de va­ra helt sön­der­spe­lad. Men i kväll får den ny lys­ter, lik­som ”Spe­gel­boll” med sin för­fö­ris­ka me­lo­dislinga.

De nya band­med­lem­mar­na gör ljud­bil­den mer va­ri­e­rad och späns­ti­ga­re än ti­di­ga­re, och får lå­tar­na att lyf­ta än­nu hög­re mot au­gusti­him­len.

VISST SAK­NAR SÄ­KERT var och en av oss 11 000 åskå­da­re någ­ra eg­na fa­vo­ri­ter, men vi får väl ac­cep­te­ra att det sång­a­ren som väl­jer?

Min en­da egentliga in­vänd­ning mot kväl­len är när fi­nal­num­mer som ”The look” och ”Joyri­de” pim­pas upp med rund­gång och långa onö­di­ga lju­dor­gi­er.

Jag ha­de även kla­rat mig ut­an fot­boll­släktartral­len ”Som­mar­ti­der”, men den är väl helt en­kelt för stor för att und­vi­ka?

KONSERT

”EN VAC­KER KVÄLL” MED PER GESS­LE &BAND Brot­tet, Halm­stad 11/8

MEN PER GESS­LE har än­då mo­det att strun­ta i den ”van­li­ga” av­slut­nings­hym­nen ”När al­la vän­ner­na har gått hem” och i stäl­let ge oss ”Min plats” från al­bu­met ”En vac­ker natt”.

Det blir en har­mo­nisk vagg­vi­sa med mjukt sme­kan­de fi­ol och pe­dal ste­el, som gjord för en vac­ker som­mar­kväll. Som den här kväl­len.

PER KÅGSTRÖM

Bild: PATRIK LJUNGMAN

Se al­la bil­der­na från Per Gess­les konsert på hn.se NYA ANSIKTEN. Årets tur­né­band gör Per Gess­les mu­sik me­ra va­ri­e­rad och späns­tig. En av de nya mu­si­ker­na är Ola Gustafs­son som spe­lar gi­tarr och pe­dal ste­el, och i lik­het med de fles­ta män­nen på sce­nen bär han hatt.

Bild: PATRIK LJUNGMAN

GLAD SÅNGARE. Publi­ken ver­kar kun­na näs­tan al­la kväl­lens tex­ter.

Bild: PATRIK LJUNGMAN

LIVE-AKTIG. He­le­na Jo­sefs­son, Per Gess­les sång­part­ner, har en in­ten­siv scen­s­til.

Bild: PATRIK LJUNGMAN

SLAGMAN. Andre­as Dahl­bäck är en hög­ex­plo­siv trum­mis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.