To­mas Le­din gäs­tar Li­se­berg

Hallands Nyheter - - Tv guide -

Lot­ta Eng­berg med gäs­ter run­dar av som­mar­sä­song­en på Li­se­bergs sto­ra scen. Och vem sam­man­fat­tar års­ti­den bätt­re än To­mas Le­din?

mu­sik är för många det giv­na sound­trac­ket till som­mar­li­vet. Själv har kung­en av svens­ka som­mar­hits va­rit le­dig myc­ket och ta­git det gans­ka lugnt.

– En god bok i skug­gan och allt är per­fekt, sä­ger To­mas Le­din som helst be­fin­ner sig vid som­mar­hu­set i Stock­holms skär­gård el­ler i för­äld­rar­nas hus på Höga kus­ten, där han till­bring­a­de sin barn­doms som­rar.

I höst är To­mas Le­din ak­tu­ell med sho­wen ”Skarpt lä­ge” på Cir­kus i Stock­holm. I ju­ni spe­la­de han i pre­miä­ren av ”Allsång på Skan­sen” och nu upp­trä­der han allt­så i sä­song­ens sis­ta ”Lot­ta på Li­se­berg”. På sce­nen står ock­så

Fo­to: An­ders Wiklund/tt

To­mas Le­din står på sce­nen i som­ma­rens sis­ta ”Lot­ta på Li­se­berg”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.