PRAKTFYND I TVÅÅKER.

Män­ni­skor som lev­de un­der den yng­re järn­ål­dern har läm­nat mäng­der med spår ef­ter sig i när­he­ten av Övre­vi IP.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Den ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­en i när­he­ten av Övre­vi IP vi­sar på att män­ni­skor­na som bod­de i trak­ten un­der yng­re järn­ål­dern ha­de go­da kon­tak­ter. – Vi har gjort rik­ti­ga praktfynd, sä­ger Petra Nor­din.

Ett nytt bo­stads­om­rå­de, kall­lat Ste­nen B och C, ska byg­gas i nord­väst­ra de­len av Tvååker. Snart på­bör­jas ar­be­tet med att dra vat­ten­led­ning­ar från bo­stads­om­rå­det till vat­ten­dam­men sö­der om Fas­tarps­vä­gen. Ef­tersom om­rå­det ska be­byg­gas har en ar­ke­o­lo­gisk un­der­sök­ning på­gått i snart fy­ra vec­kor.

– Det här har va­rit min ro­li­gas­te ut­gräv­ning se­dan jag bör­ja­de ar­be­ta som ar­ke­o­log. Här finns myc­ket på en väl­digt kon­cen­tre­rad yta, sä­ger Petra Nor­din.

De tre ar­ke­o­lo­ger­na har hit­tat fö­re­mål från ti­den mel­lan 500 till 1050 ef­ter Kristus. Un­der den pe­ri­o­den ska­pa­des run­skrif­ten och jär­net blev allt van­li­ga­re i Skan­di­na­vi­en.

– Tit­ta på den här brun­nen som

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

VI­SAR UPP. Ar­ke­o­lo­gen Petra Nor­din har va­rit och ar­be­tat med den ar­ke­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­en i snart fy­ra vec­kor. Bland an­nat har hon och hen­nes två kol­le­gor grävt fram en brunn med ett djup på 180 cen­ti­me­ter.

FYND. Ar­ke­o­lo­gen Petra Nor­din vi­sar stolt upp en av två brun­nar som tea­met hit­ta­de på ut­gräv­nings­plat­sen. Det cen­ti­me­ter djup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.