Vän­te­ti­den kan va­ri­e­ra

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”En orätt­vis jäm­fö­rel­se” (5/9)

VAR­BERG. Den da­gen jag drab­bas av en sjuk­dom el­ler olyc­ka som gör att jag in­te kla­rar mig hem­ma kom­mer jag att få hjälp. Pre­cis som al­la and­ra. För den som ham­nar i en akut så­dan si­tu­a­tion bru­kar förs­ta in­sat­sen bli sjuk­hus­vård. När man är me­di­cinskt fär­dig­be­hand­lad och skrivs ut och in­te kla­rar att åter­vän­da till sin bo­stad er­bju­der kom­mu­nen kort­tids­bo­en­de i av­vak­tan på an­ting­en hem­gång el­ler en plats på sär­skilt bo­en­de.

Vän­te­ti­den till sär­skilt bo­en­de kan va­ri­e­ra. En del som står i kö och er­bjuds plats väl­jer att in­te ac­cep­te­ra er­bju­dan­det ut­an vill hell­re av­vak­ta. Vän­te­ti­der över 70 da­gar be­ror ge­ne­rellt på att man har spe­ci­fi­ka öns­ke­mål om var man vill bo. Ge­nom­snitt­lig vän­tan från be­slut till in­flytt var, som ett ex­em­pel, un­der maj må­nad i år 27 da­gar. Un­der sam­ma må­nad var kor­tast vän­tan på sär­skilt bo­en­de 1 dag

För dem med aku­ta be­hov finns in­sat­ser i av­vak­tan på sär­skilt bo­en­de.

Er­land Lin­jer (M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.