Tyst­hets­löf­te?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Hur kan det va­ra möj­ligt och är det över­hu­vud ta­get lag­ligt att sit­ta på si­na kon­tor med för­mod­li­gen väl stängd dörr och skri­va vid­lyf­ti­ga av­tal med skat­te­peng­ar, och se­dan läg­ga till ett tyst­hets­löf­te?

Är det så det skall fun­ge­ra i en de­mo­kra­ti kan ju po­li­ti­ker och tjäns­te­män hit­ta på vad som helst. Jag tyc­ker att det­ta är nå­got för Hal­des­ten (som bru­kar va­ra på hug­get) el­ler nå­gon av hen­nes med­ar­be­ta­re att grä­va i.

me

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.