För tro­en­de vald och för­tro­en­de­vald

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

KYR­KO­VAL. För Cen­ter­par­ti­et är det en själv­klar­het att kyr­kan ska va­ra en kraft för to­le­rans och plats för ge­men­skap. Vå­ra in­val­da är mo­di­ga och står upp för si­na grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar och vårt bud­skap.

När Jim­mie Åkes­son ut­ta­lar att han ”ska ta över kyr­kan och ska­pa ett nytt eta­blis­se­mang”, så blir jag mörk­rädd. En­ligt Wikipedia kan ett eta­blis­se­mang va­ra en slu­ten grupp som väl­jer eg­na med­lem­mar, in­ne­har mak­ten och ut­ö­var kon­troll över he­la el­ler de­lar av sam­häl­let. En lo­kal kan­di­dat ut­tryc­ker i tid­nings­ar­ti­kel att ”det är bra i SD för där grans­kas ens ut­spel, så att man in­te kan hit­ta på sa­ker på egen hand.” Det här stäm­mer som hand i hands­ke med vartan­nat.

Vill du fort­sät­ta att se kyr­kan som en öp­pen famn och en in­klu­de­ran­de kyr­ka för al­la? Gör din röst hörd och lägg den gär­na på Cen­ter­par­ti­et till stift och kyr­komö­te, och på sam­lings­lis­tor i för­sam­ling­ar­na. Det är vik­ti­ga­re än nå­gon­sin! Eva Pe­hrs­son-karls­son Cen­ter­par­tist och med­lem

i Svens­ka kyr­kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.