Fak­ta: Två kan­di­da­ter

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Sve­ri­ges luft­värns­sy­stem för me­del­långa di­stan­ser, ro­bot 97 Hawk, har mo­di­fi­e­rats fle­ra gång­er – men be­hö­ver nu er­sät­tas.

* I för­svars­be­slu­tet 2015 be­stäm­de riksdagen att den ena av de två Hawk-ba­tal­jo­ner­na, som ut­bil­das på Lv 6 i Halm­stad, ska få nya ro­bo­tar och va­ra i ope­ra­tiv drift 2020.

* An­skaff­ning­en har dra­git ut på ti­den. FMV (För­sva­rets ma­te­ri­el­verk), som an­sva­rar för in­köp, har dock gett re­ge­ring­en två för­slag.

* Det ena är det ame­ri­kans­ka Pat­ri­ot-sy­ste­met. Det and­ra är det fransk–ita­li­ens­ka SAMP/T med dess As­ter–ro­bo­tar.

* I fyr­par­ti­upp­gö­rel­sen om för­sva­ret, som slöts så sent som i mit­ten av au­gusti i år, slås det fast att an­skaff­ning­en ska in­le­das ”sna­rast” – och va­ra helt klar fö­re 2025.

* Kost­na­der­na har dock ske­nat iväg. Att ut­rus­ta en ba­tal­jon be­räk­nas kos­ta 10–12 mil­jar­der kro­nor. To­tal­sum­man för bäg­ge ba­tal­jo­ner­na be­räk­nas till 20–25 mil­jar­der kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.