Kawe­sa av­går som Fi-le­da­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tivs (Fi:s) ena par­ti­le­da­re Victo­ria Kawe­sa av­går.

– Det är på grund av livs­om­stän­dig­he­ter, sä­ger hon.

Kawe­sa val­des i mars till par­ti­le­da­re jäm­te Gud­run Schy­man. I vå­ras blev det känt att Kawe­sa, som dok­to­re­rar vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet, an­kla­gas för att ha pla­gi­e­rat en an­nan fors­ka­res verk. För­un­der­sök­ning­en på­går. Kawe­sa har bett om ur­säkt och pub­li­ce­rat en rättelse.

– Nej, det har in­te med det att gö­ra, sä­ger Victo­ria Kawe­sa, om att hon nu väl­jer att av­gå. (TT)

FOTO: ALEX­AN­DER LARSSON VIERTH/TT

Victo­ria Kawe­sa läm­nar par­ti­le­dar­pos­ten i Fi ef­ter mind­re än ett halv­år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.