MODELLJÄRNVÄG FÅR KVARTS MIL­JON I BI­DRAG.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Byg­get av en järn­vägs­mo­dell i Laxå får över 260 000 kro­nor i bi­drag, en­ligt ett be­slut från Jord­bruks­ver­ket. Hälf­ten av sum­man kom­mer från EU.

– Det kos­tar en mas­sa peng­ar att byg­ga det här. De här peng­ar­na kom­mer in­te ens att räc­ka till hälf­ten, men till en start. Vi räk­nar med tu­sen­tals tim­mar av eget ar­be­te, sä­ger Stig Karls­son på Laxå Mo­dell­järn­vägs­för­e­ning till SVT Öre­bro.

Järn­vägs­mo­del­len ska va­ra fär­dig för vis­ning till jul­skylt­ning­en. Tan­ken är att den ska vi­sa hur järn­vägs­knu­ten Laxå såg ut förr i ti­den, då det fanns 13 spår mot da­gens fy­ra. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.