Omsorgs­fö­re­tag be­gär att få sluta

PER­SON­LIG AS­SI­STANS: Ba­ra ef­ter någ­ra må­na­der hop­par Nor­disk As­si­stans av sin ent­re­pre­nad i Fal­ken­berg. Kom­mu­nen, som valt att från­hän­da sig han­di­kap­pomsor­gen, tving­as nu åter­ta en del per­son­lig as­si­stans.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Det hand­lar om ele­ver­na från el­va klas­ser i Vin­bergs­sko­lan och Her­tings­sko­lan. In­om pro­jek­tet Ska­pan­de sko­la ska de till­sam­mans med för­fat­ta­ren To­ny Ma­ni­e­ri skri­va en dec­ka­re.

– Jag tror jag har gjort 35 böc­ker med oli­ka sko­lor vid det här la­get. Det är det ro­li­gas­te man kan gö­ra om man hål­ler på med det jag gör. Jag vill ju att folk ska lä­sa böc­ker och det här är ett kul sätt att ska­pa in­tres­se, be­rät­tar To­ny för HN in­för be­sö­ket.

I vec­kan be­sö­ker han de bå­da sko­lor­na för att be­rät­ta om skri­van­de och om boken de ska gö­ra till­sam­mans. Det fun­ge­rar så att To­ny skri­ver det förs­ta ka­pit­let som han lä­ser upp för var­je klass. Se­dan får de el­va klas­ser­na obe­ro­en­de av varand­ra job­ba med var sitt ka­pi­tel.

– Var­je klass får hål­la ett för­hör med en av de här ka­rak­tä­rer­na. Ele­ver­na är allt­så po­li­ser me­dan jag age­rar miss­tänkt, en för var­je klass.

– När al­la läm­nat in sina ka­pi­tel skri­ver jag det sista. Så ele­ver­na får in­te ve­ta hur det slu­tar för­rän boken är fär­dig. Ha­ha­ha...

MEN DÅ VÄN­TAR ett hejdund­ran­de re­le­a­se­par­ty där al­la träf­fas. To­ny lä­ser upp det sista ka­pit­let och samt­li­ga ele­ver får då var sin rik-

tig bok. Den är gra­tis, men det finns även möj­lig­het att kö­pa ex­tra ex­em­plar till släkt och vän­ner om det finns öns­ke­mål om det.

NU ÄR DET ing­et tvång att al­la ele­ver mås­te skri­va. Men de ska del­ta på nå­got sätt.

Den som hell­re vill kan istäl­let bi­dra med att ri­ta en illustration el­ler ba­ra va­ra med och kläc­ka idéer till hand­ling­en.

Ele­ver­na får även gö­ra re­se­arch ge­nom att be­ge sig till brotts­plat­sen, ta bil­der, kol­la de­tal­jer, kän­na dof­ter och spa­na in mys­tis­ka gub­bar och tan­ter. Pre­cis som rik­ti­ga författare gör när de ska­par sina böc­ker.

– Det är myc­ket vik­tigt att lä­rar­na ab­so­lut in­te får gå in och pil­la i tex­ter­na, an­nat än om det är re­na stav­fel. He­la gre­jen är att bar­nen ska kän­na att det är de­ras text och de­ras bok. De mär­ker di­rekt om nå­got änd­ras, för­kla­rar To­ny.

Thea Lars­son och Til­da Carlsson är två av ele­ver­na på Vin­bergs­sko­lan som ska job­ba med boken. De gil­lar att lä­sa ibland och tyc­ker det ska bli jät­te­kul att va­ra del­ak­ti­ga i en rik­tig bok.

– Jag tyc­ker det är gans­ka svårt att kom­ma på vad man ska skri­va, sä­ger Thea.

– Men vi ska ju må­la ock­så, in­fli­kar Til­da.

I BÖR­JAN AV de­cem­ber är det i al­la fall tänkt att de­ras bok ska va­ra klar. Och klas­sen får en upp­ma­ning från To­ny Ma­ni­e­ri:

– Då ska ni ock­så ha övat in att skri­va en fet au­to­graf...

EGEN BOK. ”När den är klar får al­la var sitt ex­em­plar av boken som ni själ­va va­rit med och skri­vit. De fles­ta vux­na

Bil­der: OLA FOLKESSON

har ald­rig skri­vit en bok”, kon­sta­te­rar för­fat­ta­ren To­ny Ma­ni­e­ri för klass 5 A i Vin­bergs­sko­lan.

KUL UPP­GIFT. Thea Lars­son och Til­da Carlsson i klass 5A på Vin­bergs­sko­lan tyc­ker att det ska bli spän­nan­de att job­ba med en rik­tig bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.