PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Men avtalet, som häv­de många av de om­fat­tan­de sank­tio­ner som iso­le­rat Iran från om­värl­den, lig­ger nu på Do­nald Trumps skriv­bord. Och till skill­nad från ti­di­ga­re ver­kar den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten in­te läng­re nöja sig med att ba­ra smuts­kas­ta avtalet ut­an fak­tiskt över­vä­ga att läm­na det.

Da­gens In­du­stri (opol)

* Bor­ger­lig­he­tens in­vänd­ning mot att Sve­ri­ge ska skri­va un­der är att Na­tos sä­ker­het yt­terst byg­ger på kärn­va­pen­av­skräck­ning. Det är sant. Och det är ett vik­tigt skäl till att hål­la fast vid al­li­ans­fri­he­ten.

Af­ton­bla­det (ob S)

* Att in­te byg­ga upp vår för­må­ga att be­va­ka och för­sva­ra vå­ra kus­ter – det vo­re år­hund­ra­dets hjärn­släpp.

Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

* Li­ka tja­tigt och ihå­ligt blir det se­dan när Löfven påstår att väl­fär­den all­tid blir bätt­re med höga skat­ter. Ju hög­re skatt desto bätt­re väl­färd – är det så?

Läns­tid­ning­en Sö­der­täl­je (C)

* Ge­nom över­drif­ter och fle­ra re­na osak­lig­he­ter na­vi­ge­ra­de sig Löfven fram. Ex­em­pel­vis klum­pa­des al­li­ans­par­ti­er­nas en­skil­da skat­te­sän­kar­för­slag ihop till en stor mas­sa – 100 mil­jar­der – trots att nå­gon al­li­ans­ge­men­sam pri­o­ri­te­rings­ord­ning i nu­lä­get in­te finns.

Ös­tersunds-pos­ten (C)

* I min värld kan ald­rig en politik som för­säm­rar för dem med mest be­hov och sam­ti­digt för­bätt­rar för dem som har det bra, an­ses mins­ka klyf­tor­na.

Got­lands Folk­blad (S)

* I de­batt­sti­len skil­jer sig Ulf Kris­ters­son från sina fö­re­trä­da­re. Och det är svårt att vin­na sym­pa­ti­er med ral­lar­sving­ar mot en mot­stån­da­re som väg­rar att slå li­ka yvigt till­ba­ka.

Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

* Asyl­rät­ten finns till för att al­la män­ni­skor ska ha möj­lig­he­ten att sö­ka sig ett bätt­re liv och att ha rät­ten till en in­di­vi­du­ell pröv­ning. Att av­skaf­fa den in­di­vi­du­el­la asyl­rät­ten skul­le kraf­tigt för­sva­ga den en­skil­des fri­het.

Uppsa­la Nya Tid­ning (lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.