Låt pa­ti­en­ter träf­fa lä­ka­re IRL

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Ett kon­trakt hjäl­per in­te pa­ti­en­ten” (5/10).

VÅRD. Tack Gös­ta Eli­as­son för di­na klo­ka ord i in­sän­da­ren den 5 ok­to­ber. Jag hål­ler full­kom­ligt med dig och ci­te­rar någ­ra av di­na ord. ”Det är näm­li­gen in­te det som står på papp­ret som ska­par bra vård, ut­an vil­ka prak­tis­ka möj­lig­he­ter som finns att för­verk­li­ga det.” Det är det mänsk­li­ga mö­tet som ska­par bra vård. Sat­sa re­jält på en ut­bygg­nad av pri­mär­vår­den, så vi pa­ti­en­ter kan få träf­fa lä­ka­re IRL istäl­let för att sat­sa på fler do­ku­ment. Så tänk om Re­gi­o­nen sat­sat Boston­mil­jo­ner­na på vård­per­so­nal istäl­let för nå­gon slags do­ku­men­ta­tion i USA som än­då in­te le­der till att jag och mi­na med­män­ni­skor kan få en lä­kar­tid i rim­lig tid.

Ma­rie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.