Fler bo­stä­der pla­ne­ras på Söd­ra Näs

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Fler bo­stä­der kan kom­ma att byg­gas på Söd­ra Näs i när­he­ten av där Rö­da Kor­sets Ku­pan låg ti­di­ga­re. Bygg­nads­nämn­den har gett po­si­tivt plan­be­sked bå­de för nya lä­gen­he­ter och för kon­tor. Pro­jek­tet lig­ger någ­ra år fram­åt i ti­den. De­talj­pla­nen be­räk­nas an­tas se­nast tred­je kvar­ta­let 2020.

Hur många nya bo­stä­der och kon­tor det hand­lar om är in­te fast­ställt ut­an kom­mer att ut­re­das i kom­man­de de­talj­pla­ne­ar­be­te, med­de­lar kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.