Kyr­korå­det: Rätt att ri­va präst­går­den

Hallands Nyheter - - Varberg - CAMILLA HENTSCHEL 010-471 50 10 camilla.hentschel@hn.se

Kyr­kans led­ning till­ba­ka­vi­sar kritiken. – Vi har en upp­gift att spri­da det krist­na bud­ska­pet, in­te att för­val­ta fas­tig­he­ter, sä­ger kyr­korå­dets ord­fö­ran­de Stefan Nor­berg.

Kyr­kans led­ning har lagt ut an­bud på riv­ning­en.

– Vi kom­mer att ri­va så fort vi har fått tag i ett fö­re­tag som har tid att gö­ra det, sä­ger Stefan Nor­berg.

Han be­kräf­tar fö­re det­ta kyr­ko­her­den, Ol­le Philips­sons, be­skriv­ning om tu­rer­na kring präst­går­den och tyc­ker ock­så att kyr­ko­led­ning­en har gjort allt den har kun­nat för att hit­ta en lös­ning för präst­går­den.

– Vå­ra re­sur­ser är in­te obe­grän­sa­de. Vi vill an­vän­da peng­ar­na för tom­ten till bra verk­sam­het för dem som bor här.

DET ÄR VAN­LIGT att sö­ka peng­ar för re­stau­re­ring från läns­sty­rel­sen för den här ty­pen av be­va­ran­de­klas­sa­de bygg­na­der. Den möj­lig­he­ten ser han som be­grän­sad.

– Nu har kyr­ko­full­mäk­ti­ge rös­tat ige­nom för­slag om riv­ning och det är det al­ter­na­tiv som gäl­ler. Det är stor ef­ter­frå­gan på peng­ar från läns­sty­rel­sen och peng­ar där­i­från lö­ser in­te pro­ble­met.

Kyr­korå­det har va­rit räd­da för att man in­te ska få ut den eko­no­mis­ka er­sätt­ning som man är i be­hov av. Stefan Nor­berg ra­dar upp en mängd hål att stop­pa peng­ar­na i, dels till verk­sam­he­ter­na i kyr­kan, som fler ut­nytt­jar men fär­re be­ta­lar till, och dels för re­stau­re­ring av kyr­kor­na.

– Kul­turmil­jö Hal­land har många syn­punk­ter men de be­hö­ver ju in­te be­ta­la. De har inga möj­lig­he­ter att stäl­la krav, sä­ger Stefan Nor­berg.

AN­LED­NING­EN TILL ATT man hell­re väl­jer att ri­va än att säl­ja fas­tig­he­ten i be­fint­ligt skick är den eko­no­mis­ka vin­ning­en be­kräf­tar Stefan Nor­berg.

– En riv­ning ger oss störs­ta hand­lings­fri­het och störs­ta möj­lig­het att få ut det bäs­ta ur det he­la. Om in­te ytan är be­las­tad med en bygg­nad underlättar det i plan­pro­ces­sen.

Tror du att ni får stör­re möj­lig­het till en bra för­sälj­ning om ni ri­ver hu­set?

– Ja, det tror jag.

Har ni då­lig eko­no­mi i för­sam­ling­en?

– Vi har en bud­get som knappt går ihop och vi vill vär­na vå­ra med­lem­mars be­hov i förs­ta hand, sä­ger Stefan Nor­berg

Den kyr­ko­an­tik­va­ris­ka er­sätt­ning som ut­går via stif­tet för re­stau­re­ring är 460 mil­jo­ner kro­nor per år men de peng­ar­na räc­ker in­te långt, en­ligt Stefan Nor­berg.

– Kyr­kor­na är ge­ne­rellt sätt vik­ti­ga­re att be­va­ra än bo­stads­hus, sä­ger Stefan Nor­berg.

Bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de, Stefan Sten­berg (C), be­kräf­tar att det en­dast be­hövs en an­mä­lan för att ri­va präst­går­den ef­tersom det in­te finns nå­gon de­talj­plan för om­rå­det.

Bör man in­te ta hän­syn till fas­tig­he­tens be­va­ran­de­klass­ning?

– Nej, vi kan in­te sä­ga nej till en an­mä­lan om att få ri­va. Då ha­de fas­tig­he­ten be­hövt ha bygg­nads­min­nes­märk­ning, sä­ger Stefan Sten­berg.

”Kul­turmil­jö Hal­land har många syn­punk­ter men de be­hö­ver ju in­te be­ta­la. De har inga möj­lig­he­ter att stäl­la krav”

STEFAN NOR­BERG kyr­korå­dets ord­fö­ran­de

Bild: OLA FOLKESSON

RÄDD FÖR DÅ­LIGT BE­TALT. Med en bud­get som re­dan är tajt har kyr­korå­det be­slu­tat om riv­ning, del­vis för att kun­na få bätt­re be­talt vid en för­sälj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.