Upp­lev Vi­et­nam med histo­ria, fan­tas­tisk mat och liv­ligt folk­liv.

Hallands Nyheter - - Varberg -

Följ med till Vi­et­nam den 23 jan el­ler 4 feb 2018. Du be­ta­lar en­dast 16 900 kr (or­di­na­rie pris är 19 900 kr). Vi­et­nam har bli­vit ett myc­ket upp­skat­tat res­mål. Se­dan 80-ta­let har lan­det ge­nom­gått sto­ra för­änd­ring­ar. Vi­et­nam full­kom­li­gen sju­der av po­si­tiv energi och fram­å­tan­da! Följ med på vår po­pu­lä­ra re­sa som star­tar i Ha­noi i norr och av­slu­tas i Ho Chi Minh Ci­ty (Sai­gon) i sö­der. Un­der re­san får du upp­le­va någ­ra av Vi­et­nams mest fan­tas­tis­ka se­värd­he­ter. Be­grän­sat an­tal plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.