Re­gi­o­nen strun­ta­de i var­ning­ar

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERS­SON 076-137 16 87 yvonne.pers­son@hn.se

Re­dan vå­ren 2016 var­na­des Re­gi­on Hal­land för att läm­na ut per­son­upp­gif­ter till Boston, USA. Det be­rät­tar Lou­i­se Kihl­ström, ett av re­gi­o­nens per­son­upp­giftsom­bud, som för­gä­ves för­sök­te dra i nöd­brom­sen.

– Jag viss­te från förs­ta bör­jan att det här var fel, men ing­en vil­le lyss­na. Vi per­son­upp­giftsom­bud blev in­te in­blan­da­de i nå­got ske­de, sä­ger hon.

Ett per­son­upp­giftsom­bud har till upp­gift att kon­trol­le­ra att per­son­upp­gif­ter be­hand­las på ett kor­rekt och lag­ligt sätt i den eg­na or­ga­ni­sa­tio­nen. Re­gi­on Hal­land har fle­ra om­bud och Lou­i­se Kihl­ström var 2016 per­son­upp­giftsom­bud för när­sjuk­vår­den och psy­ki­a­trin. När hon hör­de ta­las om sam­ar­be­tet med Brig­ham and Wo­men’s Hospi­tal i Boston blev hon ge­nast oro­lig.

– Jag har fak­tiskt fört dag­bok och ser att jag re­dan i mars 2016 po­äng­te­ra­de att det mås­te skri­vas ett per­son­upp­gifts­bi­trä­des­av­tal med or­ga­ni­sa­tio­nen i USA. Då skul­le vi åt­minsto­ne säk­ra att per­son­upp­gif­ter­na för­des över på ett kor­rekt sätt och vad mot­ta­ga­ren fick gö­ra med dem. Ut­an av­tal kan de an­vän­da upp­gif­ter­na fritt och läm­na ut dem för and­ra syf­ten, sä­ger hon.

MEN LOU­I­SE KIHLSTRÖMS syn­punk­ter möt­tes med tyst­nad. I april fick hon ve­ta att då­va­ran­de till­för­ord­na­de häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tö­ren, Emma Pihl, be­slu­tat att Re­gi­on Hal­land skul­le läm­na ut en stor mängd pa­ti­ent­da­ta till USA.

– Det hand­la­de om al­la pa­ti­ent­kon­tak­ter med sjuk­vår­den i Hal­land un­der 2015. It-av­del­ning­en ring­de mig och und­ra­de om det var rätt att gö­ra så, men be­slu­tet var re­dan fat­tat.

Lou­i­se be­stäm­de sig för att råd­frå­ga ex­per­tis på Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting, SKL.

– De sa att jag ha­de helt rätt och att det mås­te teck­nas av­tal. Då ring­de jag ad­vo­ka­ten Gunnar An­ders­son och frå­ga­de om per­son­upp­gifts­bi­trä­des­av­ta­let ingick i re­gi­o­nens hu­vud­av­tal med Boston. Han sva­ra­de att det in­te in­gått i hans upp­drag att ta fram ett så­dant och hän­vi­sa­de till Emma Pihl.

Sam­ti­digt be­rät­ta­de Gunnar An­ders­son att ex­per­ten Manó­lis Ny­mark kon­tak­tats för att prö­va lag­lig­he­ten i ut­läm­nan­det. Ny­marks rap­port kom i ok­to­ber 2016 och kon­sta­te­ra­de sam­ma sa­ker som Lou­i­se Kihl­ström fram­fört.

– Jag blev glad när jag läs­te rap­por­ten och hop­pa­des att allt skul­le rät­tas till, be­rät­tar Lou­i­se.

ATT REGIONLEDNINGEN re­a­ge­rar först nu, ett år se­na­re, tyc­ker hon är obe­grip­ligt.

– Jag för­står in­te hur man har tänkt. Någ­ra per­so­ner har känt till det här länge, men det är möj­ligt att högs­ta led­ning­en in­te bli­vit in­for­me­rad. Jag nåd­de själv ald­rig hög­re upp än till till­för­ord­na­de häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tö­ren, sä­ger Lou­i­se Kihl­ström.

HN har sökt Emma Pihl för en kom­men­tar, men hon be­fin­ner sig på se­mes­ter.

Fot­not: * Ano­ny­mi­se­ring: An­vänds ibland som sy­no­nym till avi­den­ti­fi­e­ring, vil­ket är fel­ak­tigt. Med ano­ny­mi­se­ra­de da­ta är forsk­nings­per­so­ner­na ano­ny­ma för den som be­hand­lar upp­gif­ter­na, men möj­lig­he­ten att kopp­la dem till en­skil­da in­di­vi­der kvar­står, vil­ket in­ne­bär att Per­son­upp­giftsla­gen, PUL, gäl­ler. * Pseu­do­ny­mi­se­ring: Ex­em­pel­vis namn och per­son­num­mer byts ut mot en kod (pseu­do­nym). Det är möj­ligt att ta re­da på vil­ken per­son en pseu­do­nym står för om man har till­gång till en kod­nyc­kel, men den­na ska för­va­ras sä­kert och se­pa­rat. * Avi­den­ti­fi­e­ring: För att avi­den­ti­fi­e­ra per­son­upp­gif­ter mås­te al­la möj­lig­he­ter till iden­ti­fi­e­ring tas bort, så att da­tan in­te läng­re går att kopp­la till en per­son. Det­ta in­ne­bär att kod­nyc­keln mås­te för­stö­ras, även hos upp­drags­gi­va­ren. Da­ta som är avi­den­ti­fi­e­ra­de om­fat­tas in­te av Pul.

Bild: AN­TON BERGLUND

SLOG LARM. Lou­i­se Kihl­ström, ett av Re­gi­on Hal­lands per­son­upp­giftsom­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.