Bak­grund: Per­son­lig as­si­stans

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Per­son­lig as­si­stans be­vil­jas per­so­ner med be­ty­dan­de funk­tions­ned­sätt­ning, för att de med as­si­sten­ter­nas hjälp ska kun­na le­va ett liv som and­ra med go­da lev­nads­vill­kor.

När Nor­disk As­si­stans, som for­mellt har det li­te otymp­li­ga­re namnet Nor­disk Hem och LSS As­si­stans AB, vann upp­hand­ling­en så var det in­te i nå­gon stör­re kon­kur­rens; bo­la­get var en­samt kvar ef­ter att den en­da kon­kur­ren­ten fått sitt an­bud un­der­känt på for­mell grund.

I Fal­ken­bergs kom­mun är det cir­ka 110 per­so­ner som har per­son­lig as­si­stans, en­dast två av dem har allt­så haft Nor­disk As­si­stans som ut­fö­ra­re. Res­ten åter­finns hos and­ra pri­va­ta vård­bo­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.