Två fö­ra­re kol­li­de­ra­de - an­mäl­de varand­ra för smit­ning

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En­ligt två an­mäl­ning­ar som kom­mit in till po­li­sen så ver­kar två last­bils­fö­ra­re helt ha miss­för­stått varand­ra.

– I den förs­ta an­mä­lan anger fö­ra­ren att en last­bil kört sön­der den­nes si­do­spe­gel och av­vi­kit från plat­sen ut­an att ge sig till kän­na, sä­ger vakt­ha­van­de be­fäl Klas Käll­ström.

Det var på tis­dags­kväl­len som två last­bi­lar ska ha kört in i si­dan på varand­ra i en kur­va på läns­väg 150 mel­lan Årstad och Mos­hult ut­an­för Fal­ken­berg. Bå­das yt­ter­back­speg­lar ska då ha ska­dats.

– I den and­ra an­mä­lan anger den and­ra fö­ra­ren pre­cis sam­ma sak som den förs­ta. De sä­ger bå­da att den and­re fö­ra­ren kört över mitt­lin­jen och kört sön­der de­ras sid­speg­lar, sä­ger Klas Käll­ström.

En har an­gett att hän­del­sen skett i Mos­hult och en har an­gett att det skett i Årstad.

– De har för­mod­li­gen stått och vän­tat på varand­ra på varsitt håll men så har ing­en dykt upp, sä­ger Klas Käll­ström.

Po­li­sen sä­ger att de tro­li­gen miss­för­stått varand­ra och därför an­mält varand­ra för smit­ning, ef­tersom de in­te fick kon­takt.

Bild: AN­TON BERGLUND

HOPPFULL. Han­na Ny­ström som är pro­jekt­le­da­re på kom­mu­nen sä­ger att det är vik­tigt att job­ba vi­da­re för att cent­rum ska bli än­nu bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.