Aman­da tvek­sam till spel mot Jön­kö­ping

Hallands Nyheter - - Sport - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

– Det vo­re grymt trå­kigt att mis­sa den här mat­chen, suc­kar Wics Aman­da Johansson. Hon har ju ett för­flu­tet i Jön­kö­pings IK, låt va­ra att det ba­ra blev en kort se­jour.

– Jag var där ett halv­år, minns hon. Det blev in­te mer, jag fick hem­läng­tan.

Och då me­nar hon Var­berg och Wic, Öx­a­bäcks-tje­jen med Tyg­ri­ket som moderklubb.

När vi pra­tar med Aman­da är det alls in­te sä­kert att hon ska kun­na va­ra med i fre­dags­kväl­lens mö­te.

– Det är nå­got med foten, be­rät­tar Aman­da. Tro­li­gen en in­flam­ma­tion, jag kä­kar an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka ta­blet­ter.

EN RÖNT­GEN HAR i al­la fall vi­sat att det in­te hand­lar om en stress­frak­tur, som förs­ta be­fa­ra­des.

– Men jag har haft re­jält ont, har tving­ats cyk­la i stäl­lert för att gå.

War­berg har in­lett årets Ssl­sä­song nä­ra nog iden­tiskt med fjol­å­ret. Då stod man på tre po­äng ef­ter fem mat­cher, sam­ma sak nu. Dock med en mar­gi­nell för­bätt­ring i mål­skill­nad; 14–27 i fjol, 17–25 i år.

Fast säm­re pla­ce­rings­mäs­sigt – War­berg är ta­bel­ljum­bo.

– Jag vet, suc­kar Aman­da. Men det är ju gans­ka många po­äng kvar att spe­la om.

Hon be­skri­ver Jön­kö­ping som en lag­ma­skin med hög kamp­mo­ral.

– Inga di­rek­ta stjär­nor, men ett gäng som man in­te ska un­derskat­ta.

VEC­KO­SLU­TET BJU­DER PÅ två spelom­gång­ar i SSL, med mat­cher fre­dag och sön­dag. För Wics del hand­lar det om Jön­kö­ping (fre­dag) och Väs­terås Rönn­by (sön­dag). Ett tajt match­pro­gram, be­ro­en­de på att VM i Slo­va­ki­en krä­ver ett Sslup­pe­håll på en må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.