SVFF bac­kar om ”pojkut­se­en­de”

Hallands Nyheter - - Sport - TT

Fle­ra ung­doms­fot­bolls­le­da­re ra­sar mot att Svens­ka fot­boll­för­bun­det ef­ter­sö­ker spe­la­re med ”pojkut­se­en­de och pojk­kropp”. – Ett språk­bruk som in­te hör hem­ma i det mo­der­na sam­häl­let. Är det bo­skap man tit­tar på? sä­ger en le­da­re till Da­gens Nyheter. Även id­rotts­mi­nis­tern ifrå­ga­sät­ter ord­va­len, och nu ber SVFF om ur­säkt.

Futu­re team är ett pojklands­lags­lä­ger un­der Svens­ka fot­boll­för­bun­dets re­gi som ska fun­ge­ra som ett kom­ple­ment till det ”van­li­ga” ut­veck­lings­läg­ret för unga fot­boll­sta­lang­er. Syf­tet är att hit­ta spe­la­re som är se­na­re i sin fy­sis­ka ut­veck­ling sett till ål­der. Sät­tet man från för­bun­det har för­sökt att hit­ta spe­la­re har väckt ils­ka.

I det mejl som skic­ka­des ut från en riks­in­struk­tör till de 24 fot­bolls­di­strik­ten i lan­det så sö­ker man ef­ter spe­la­re som ska va­ra i ”pre-pu­ber­te­ten el­ler i pu­ber­te­ten”, och som ska ha ett ”pojkut­se­en­de och pojk­kropp”.

– Jag läs­te den där tex­ten och satt ba­ra och ga­pa­de. Det är re­na 30-tals­be­grep­pen. Jag tän­ker på Ras­bi­o­lo­gis­ka in­sti­tu­tet och tyc­ker det är för jäv­ligt, sä­ger en fot­bolls­le­da­re, som vill va­ra ano­nym, till DN.

SVE­RI­GES id­rotts­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll stäl­ler sig minst sagt frå­gan­de till for­mu­le­ring­ar­na, som hon kal­lar ”ex­tremt olyck­li­ga”.

– Fot­bol­len är och ska va­ra en av vå­ra bre­das­te spor­ter och jag hop­pas verk­li­gen att fot­bol­len ser över det här, sä­ger An­ni­ka Strand­häll till DN.

Svens­ka fot­boll­för­bun­dets riks­in­truk­tör Hans Wil­dow, till­för­ord­nad för­bunds­kap­ten för Futu­re team och författare till mej­let, står fast vid sina for­mu­le­ring­ar.

– Man har en se­na­re fy­sisk ut­veck­ling. Det är jät­te­kon­kret. Fram­för allt har man en se­na­re mus­kel­ut­veck­ling, sä­ger Hans Wil­dow om som kän­ne­teck­nar just en ”pojk­kropp”.

MEN STRAX EF­TER att Da­gens Nyheter pub­li­ce­ra­de ny­he­ten bad Svens­ka fot­boll­för­bun­det än­då om ur­säkt för ord­va­len.

”Futu­re Team är en ut­vid­gad lands­lags­verk­sam­het för unga spe­la­re med se­na­re fy­sisk mog­nad än genomsnittet. Syf­tet är att fånga upp ta­lang­er som har myc­ket god spel­för­stå­el­se, bra tek­nik och men­ta­la kva­li­te­ter men som än­nu in­te kan kon­kur­re­ra fy­siskt”. ”De spe­la­re som kan va­ra ak­tu­el­la för Futu­re team har en sen fy­sisk, mus­ku­lär ut­veck­ling för sin ål­der. Det är så vi bor­de ha ut­tryckt oss.”, skri­ver för­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.