Kom­mu­nen slu­ta­de med andra­va­let

KONST: CA­MIL­LA PÅHLS­SON VILL GE LOKALA BE­RÄT­TEL­SER PLATS Ef­ter en kri­ti­se­rad och ut­dra­gen re­kry­te­rings­pro­cess har Var­berg nu fått sin nya konst­när­li­ga le­da­re. Hon he­ter Ca­mil­la Påhls­son och kom­mer från Gö­te­borgs konst­mu­se­um.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­lin Eirefelt 0721-91 12 67 ∙ ma­lin.eirefelt@hn.se

Ef­ter en ut­dra­gen och kri­ti­se­rad re­kry­te­rings­pro­cess är Var­bergs nya konst­när­li­ga le­da­re nu ut­sedd. Ca­mil­la Påhls­son he­ter hon som ska sta­ka ut konst­rikt­ning­en

”Konst­hal­len ska va­ra för al­la. Vi be­hö­ver sva­ra på hur vi gör konst­hal­len vik­tig för fler. Var finns tyst­na­den? Vil­ka frå­gor lyfts in­te fram?”

CA­MIL­LA PÅHLS­SON, Ny konst­när­lig le­da­re i Var­berg från 2 maj 2018

42-åri­ga Ca­mil­la Påhls­son har fö­re sin tid i Gö­te­borg ar­be­tat i Umeå med bland an­nat Konst­främ­jan­det, ut­ställ­ning­ar och konst­pro­jekt för mu­se­um. Nu går hon från ut­ställ­nings­in­ten­dent till an­sva­rig för två konst­hal­lar, of­fent­lig ut­smyck­ning och kom­mu­nens konst­sam­ling, bland an­nat.

– Var­berg är en fan­tas­tisk plats, sä­ger gö­te­bor­ga­ren Ca­mil­la Påhls­son som spen­de­ra­de som­rar­na i Var­berg som barn. Var­för sök­te du det här job­bet?

– Jag äls­kar att det finns am­bi­tio­ner för kons­ten och att ut­veck­la dess po­si­tion. Jag kom­mer såklart job­ba brett, bå­de med in­ter­na­tio­nell konst men ock­så med att sät­ta in var­ber­gar­na i kon­tex­ten. Jag vill fånga in lokala be­rät­tel­ser och vi­sa dem i oli­ka ut­ställ­nings­kon­cept, sä­ger Ca­mil­la Påhls­son som till­trä­der sin nya tjänst 2 maj.

HON SKRAT­TAR TILL när hon sä­ger att hon vill ha en ”nä­ra di­a­log”, att hon vill ”ut­veck­la och ut­ma­na”, på grund av or­dens kly­schi­ga klang.

– Men jag vill verk­li­gen lä­ra kän­na var­ber­gar­na, få ve­ta vad konst är för dem. Rikste­a­tern sväm­mar över av fö­re­ställ­ning­ar med be­rät­tel­ser in­sam­la­de från fol­ket. Teater Hal­lands nya chef ha­de sam­ma mål när hon till­träd­de i bör­jan av året, och nu sä­ger du sam­ma sak. Var­i­från kom­mer det­ta?

– Del­vis hand­lar det om att ska­pa del­ak­tig­het. Det är en ny typ av makt­ut­jäm­ning. Konst­hal­len ska va­ra för al­la. Vi be­hö­ver sva­ra på hur vi gör konst­hal­len vik­tig för fler. Var finns tyst­na­den? Vil­ka frå­gor lyfts in­te fram? sä­ger Ca­mil­la Påhls­son.

VAR­BERGS KOM­MUN HAR le­tat ef­ter en ny konst­när­lig le­da­re se­dan i maj, då Eva Eriks­dot­ter med­de­la­de att hon skul­le läm­na sin tjänst för att bli konst­mu­sei­chef i Borås. I bör­jan av ok­to­ber ha­de kom­mu­nens kul­tur­chef Inge­mar Ar­nes­son, ef­ter en kri­ti­se­rad re­kry­te­rings­pro­cess, valt en ny konst­när­lig le­da­re – Hans Sund­vall – som är konst­halls­chef i Lu­leå kom­mun. Men Hans Sund­vall tac­ka­de nej. Inge­mar Ar­nes­son fick då ”ta en run­da till”. Hur känns det för dig, ef­ter att först ha fått ett nej, att han som er­bjöds job­bet tac­ka­de nej och att du nu får job­bet än­då?

– Det är helt okom­pli­ce­rat, tyc­ker jag. Jag hop­pas att det ska gå bra för den som tac­ka­de nej och att han kom­mer ner till väst­kus­ten se­na­re, om det är am­bi­tio­nen. Jag är jät­te­glad över att få ta över upp­dra­get, sä­ger Ca­mil­la Påhls­son.

KULTURCHEFEN INGE­MAR Ar­nes­son be­skri­ver Ca­mil­la Påhls­son som en ”myc­ket kom­pe­tent och dri­van­de per­son med många ut­veck­lingsidéer”.

Vad le­tar ni ef­ter i en konst­när­lig le­da­re?

– Att per­so­nen i sto­ra drag upp­fyl­ler de kri­te­ri­er vi satt upp för tjäns­ten. Det är ock­så vik­tigt hur per­so­nen är, när det kom­mer till team­bildan­de, till ex­em­pel. Den ska för­hål­la sig till den roll man har och de rutiner som finns i en kom­mu­nal verk­sam­het. Se­dan är det själv­klart vik­tigt att per­so­nen har en konst­när­lig lin­je, ett konst­när­ligt sam­man­hang som kom­mer av er­fa­ren­het och kom­pe­tens och en konst­te­o­re­tisk platt­form. Och att per­so­nen är öp­pen för ny­ska­pan­de, sä­ger Inge­mar Ar­nes­son.

Ca­mil­la Påhls­son ut­tryc­ker ett stort in­tres­se för den lokala plat­sen och var­ber­gar­na. Är re­kry­te­ring­en av Ca­mil­la Påhls­son en del i ett med­ve­tet fo­kus­skif­te från na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt till lo­kalt?

– Nej, det finns ing­en för­skjut­ning. Vi har två verk­sam­he­ter med två oli­ka upp­drag. I konst­hal­len på Ko­me­di­an­ten ska vi job­ba med sam­tids­konst, bå­de na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt. Och det ska vi fort­sät­ta med. Gal­le­ri Hamn­ma­ga­si­net har ett an­nat upp­drag, som hand­lar om lo­kal och re­gi­o­nal konst, där vi ock­så tar emot in­ter­na­tio­nel­la konst­när­skap ge­nom konstre­si­dens. Det är vik­tigt, bå­de för var­ber­ga­re och till­re­san­de, att vi har en va­ri­e­rad konst­verk­sam­het med oli­ka in­rikt­ning­ar, sä­ger Inge­mar Ar­nes­son.

Bild: PRIVAT

HN 11 OCH 12 OK­TO­BER GÖ­TE­BOR­GA­RE. Ca­mil­la Påhls­son är in­tres­se­rad av var­ber­gar­nas syn på konst – och de­ras eg­na be­rät­tel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.