Hå­kan Hell­ströms de­sig­na­de och sig­ne­ra­de skulp­tur ”Non-vi­o­lence”

Hallands Nyheter - - Ledare -

Du kan en­dast kö­pa den sig­ne­ra­de skulp­tu­ren av Hå­kan Hell­ström via Nyt­ta & Nö­je, så mis­sa in­te det­ta ex­klu­si­va och säll­syn­ta er­bju­dan­de! In­täk­ter­na går till stif­tel­sen Non-vi­o­lence Pro­ject. Kö­pet görs via Nyt­ta & Nö­jes bok­nings­länk. Re­vol­vern är sig­ne­rad och hand­må­lad ef­ter ori­ginal­för­la­ga, ma­te­ri­al po­ly­resin, le­ve­re­ras med cer­ti­fi­kat. Pris: Skulp­tur, 40 cm 15 000 kro­nor, skulp­tur 19 cm 3 900 kr. Frakt och moms in­går i pri­set. Vi re­ser­ve­rar oss för slut­för­sälj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.