Man mås­te kun­na kän­na sig trygg som äld­re i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

ÄLD­RE. Dagens sam­häl­le ska­par otrygg­het hos äld­re. Till ex­em­pel fick fler än 5 000 äld­re vän­ta i mer än tre må­na­der på att få en plats på sär­skilt bo­en­de för­ra året. Många som har hem­tjänst vitt­nar om att de kan mö­ta upp till 20 oli­ka an­sik­ten un­der en två­vec­kors­pe­ri­od. För att in­te ta­la om den otrygg­het som in­fal­ler när pen­sio­nen in­te räc­ker till i slu­tet av må­na­den. Det är ett väl­färds­svek.

Krist­de­mo­kra­ter­na var först med att fö­re­slå att pen­sio­närs­skat­ten ska slo­pas. Vi vill dess­utom fö­re­slå det fullt ut re­dan 2018. Vi vill med en äldre­bo­en­de­mil­jard ge kom­mu­ner­na in­ci­ta­ment för att byg­ga fler äldre­bo­en­den. Och vi tyc­ker det är själv­klart att äld­re ska få plats på ett an­pas­sat bo­en­de när de själ­va vill var­för vi in­för en äldre­bo­en­de­ga­ran­ti från 85 år. Men det är in­te ba­ra äld­re som har be­hov av om­sorg som sviks i dag. Vi för­står in­te var­för äld­re som vill job­ba li­te läng­re ska straf­fas och vill där­för ta bort den sär­skil­da lö­neskat­ten för äld­re som re­ge­ring­en in­fört samt in­fö­ra ett för­stärkt jobb­skat­te­av­drag från 64 år.

Krist­de­mo­kra­ter­na vill åter­upp­rät­ta väl­färds­löf­tet. Vi lo­var in­te allt till al­la. Men vi hål­ler vad vi lo­var.

Lar­ry Sö­der

riks­dags­le­da­mot Krist­de­mo­kra­ter­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.