In­te sant att un­der­la­get för­bi­setts

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

re­stau­re­rings­ar­ki­tekt

på ”Ing­et lätt­vin­digt be­slut att ri­va präst­går­den” (26/10).

VAR­BERG. Ol­le Philips­son skri­ver i sitt de­bat­tin­lägg att jag i ar­ti­keln som pub­li­ce­rats i HN den 13 ok­to­ber för­bi­ser den of­fent­li­ga re­do­gö­rel­se som tjä­nat som un­der­lag till be­slu­tet att ri­va präst­går­den. Det­ta är in­te sant. Jag har läst all till­gäng­lig in­for­ma­tion samt in­ter­vju­at f d kyr­ko­her­de, Ol­le Philips­son, nu­va­ran­de kyr­ko­her­de Niklas Strand­berg, samt kyr­korå­dets ord­fö­ran­de, Ste­fan Nor­berg, för att få bak­grunds­in­for­ma­tion. Ol­le Philips­son är ci­te­rad i tid­ning­en så ock­så Ste­fan Nor­berg. Att det rå­der oe­nig­het om be­slu­tet om riv­ning och att tolk­ning­en av pro­ble­men med präst­går­den in­te är sam­stäm­mig mel­lan re­stau­re­rings­ar­ki­tekt, Per Ar­ne Ivars­son, och be­byg­gel­se­an­tik­va­rie, Björn Ahnlund, och kyr­kans led­ning är ett fak­tum och nå­got som Ol­le Philips­son, hur myc­ket han än för­sö­ker, in­te kan ar­gu­men­te­ra bort.

Ca­mil­la Hents­chel

re­por­ter, Hal­lands Ny­he­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.