Fler re­flex­er ger fär­re olyckor

HAL­LAND: TRO IN­TE ATT DU SYNS BA­RA FÖR ATT DU SER BILARNA När höst­mörk­ret sän­ker sig över Var­berg ökar be­ho­vet av re­flex­er. Det vet Åsa Eriks­son på Rädd­nings­tjäns­ten Väst. – En re­flex är en bil­lig och ef­fek­tiv liv­för­säk­ring.

Hallands Nyheter - - Nyheter - Mar­tin Er­lands­son 010-471 53 40 ∙ mar­tin.er­lands­son@hn.se

På for­don mås­te det fin­nas re­flex­er och/el­ler lam­por, men som gå­en­de har du in­te sam­ma lag­li­ga skyl­dig­het. Frå­gan är om du in­ser hur stor skill­nad re­flex­er­na gör?

– Med re­flex syns du på 125 me­ters av­stånd för en fö­ra­re, jäm­fört med 20–30 me­ter om du bär mör­ka klä­der ut­an re­flex. Det är livsvik- ti­ga se­kun­der när man räk­nar in re­ak­tions­tid och stopp­sträc­ka, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gen Åsa Eriks­son på Rädd­nings­tjäns­ten Väst (Var­berg och Fal­ken­berg). Hur har an­vänd­ning­en av re­flex­er för­änd­rats de se­nas­te åren?

– Svårt att sä­ga, men ge­ne­rellt har re­flex­väs­tar­na ökat, även bland cy­klis­ter, och det är bra. Se­dan ska man kom­ma ihåg att re­flex­er­na syns bäst på kropps­de­lar som rör sig, allt­så ar­mar och ben, sva­rar Åsa.

Tra­fi­k­or­ga­ni­sa­tio­nen NTF skri­ver att en bra re­flex är minst 15 kvadrat­cen­ti­me­ter stor, Ce-märkt och har ett Cil-vär­de (re­flek­tions­för­må­ga) på 400.

Re­flex­er blir säm­re om den ex­em­pel­vis re­pas och bör by­tas ut ef­ter någ­ra år (se fak­taru­ta).

– Just nu i ok­to­ber kan man bli för­vå­nad över hur fort det blir mörkt, ex­em­pel­vis när man kom­mer ut ef­ter att ha trä­nat, sä­ger Åsa.

DE TVÅ UN­DER­SKÖ­TERS­KOR­NA San­na Wes­tin Wi­re­brand och An­ne­li Wal­la­red in­går i rädd­nings­tjäns­tens trygg­hetsteam och de­lar ut re­flex­er till per­so­ner i al­la åld­rar.

– Många tror att de in­te be­hö­ver re­flex­er på da­gen, men det är skill­nad även då, sä­ger San­na Wes­tin Wi­re­brand och fort­sät­ter:

– Många får nog en falsk trygg­het av ga­tu­lam­por­na, men de gör ba­ra att man ser bra och in­te att man syns av and­ra tra­fi­kan­ter.

Hen­nes kol­le­ga An­ne­li Wal­la­red har ock­så bytt från natt­pass till dag, men har för­stås min­nen från far­li­ga mö­ten med per­so­ner ut­an re­flex­er, ex­em­pel­vis ute på lands­byg­den.

– Jag tyc­ker att re­flex­väst bor­de va­ra ob­li­ga­to­riskt i bil, pre­cis som var­ningstri­ang­el. Själv skul­le jag ald­rig vå­ga by­ta däck ut­an re­flex­väst, sä­ger hon och får med­håll.

– Ja, re­flex­väst är årets bäs­ta jul­klapp­stips, tip­sar San­na.

– Man kan ju även öns­ka att det var lagstad­gat att sy in re­flex­band i yt­ter­klä­der, fort­sät­ter An­ne­li. Vad kan man gö­ra för att fler ska an­vän­da re­flex­er?

– Upplysning, kam­pan­jer och tvre­klam med me­ra. De fles­ta är ju med­vet­na om att re­flex­er be­hövs, men glöm­mer ty­värr, sä­ger San­na.

Kanske bäst att ut­gå från din egen käns­la när du in­ser att du just har kört för­bi en mörk ge­stalt som du in­te ha­de hun­nit stan­na för…

VID RÄDD­NINGS­TJÄNS­TEN. Un­der­skö­ters­kor­na San­na Wes­tin Wi­re­brand (till väns­ter) och An­ne­li Wal­la­red in­går i Trygg­hetstea­met och pas­sar of­ta på att de­la ut re­flex­er när de åker runt i Var­berg. De ser att be­ho­vet är stort även un­der dag­tid.

Bild: ANNIKA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.