Våg av bilin­brott vid tåg­sta­tio­nen

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

Det har va­rit in­brott i många bi­lar vid järn­vägs­sta­tio­nen i hel­gen.

I hel­gen har po­li­san­mäl­ning­ar­na hag­lat in an­gå­en­de in­brott och för­sök till in­brott i bi­lar vid järn­vägs­sta­tio­nen i Fal­ken­berg. To­talt ska det hand­la om nio styc­ken.

– Det är an­märk­nings­värt myc­ket, sä­ger An­ders Pers­son, in­re be­fäl på po­li­sen i Fal­ken­berg.

HAN UPP­GER ATT in­brott, ska­de­gö­rel­se och stöl­der har ökat runt sta­tio­nen den se­nas­te ti­den.

– Det är en öp­pen par­ke­ring där man kan job­ba gans­ka ostört. Vis­sa om­rå­den är ock­så li­te mör­ka­re. Det har även va­rit en hel del cy­kel­stöl­der, sä­ger An­ders Pers­son.

PO­LI­SEN UPPMANAR NU all­män­he­ten att va­ra upp­märk­sam­ma.

– Fram­för allt ska man in­te läm­na nå­got i bi­len som är stöldbegärligt. Då ökar ris­ken för in­brott, sä­ger han.

I nu­lä­get finns inga iakt­ta­gel­ser från hel­gens in­brott. Po­li­sen kom­mer att öka sin när­va­ro vid sta­tio­nen, bå­de på kvälls­tid och un­der hel­ger­na.

Bild: FRED­RIK LARS­SON

OF­TA FULLT. Nu för ti­den är par­ke­rings­plat­sen vid sta­tio­nen full trots att den byggts ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.