Sve­ri­ges skydds­rum räc­ker in­te

Hallands Nyheter - - Sverige -

SVE­RI­GE: Det finns in­te till­räck­ligt många plat­ser i skydds­rum i Sve­ri­ge. Det be­fint­li­ga skyd­det som i dag ger plats åt sju mil­jo­ner in­vå­na­re är in­te till­räck­ligt, vi­sar en ny rap­port om det svens­ka be­folk­nings­skyd­det.

50 000 nya plat­ser be­hö­ver byg­gas un­der en ti­o­års­pe­ri­od med start år 2019, till en be­räk­nad kost­nad av två mil­jar­der kro­nor, en­ligt rap­por­ten som Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap (MSB) har gjort på upp­drag av re­ge­ring­en, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­di­os Ekot.

För­u­tom att byg­ga nytt be­hövs re­stau­re­ring av be­fint­li­ga skydds­rum, vil­ket be­räk­nas kos­ta en mil­jard kro­nor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.